Gramatyka kontrastywna

Contrastive Grammar

2023Z

Kod przedmiotu24S1-GRAMKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Engel, U. et al., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik., -, 2000 2) Morciniec, N. , Gramatyka kontrastywna wprowadzenie do niemiecko‑polskiej gramatyki kontrastywnej. , -, 2016 3) Bartnicka, B., Grammatik des Polnischen., -, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi