Filologia germańska-studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy
  a. Zna terminologię używaną w językoznawstwie germańskim, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
  b. Ma pogłębioną wiedzę o miejscu językoznawstwa germańskiego w systemie nauk oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
  c. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin językoznawstwa, obejmującą teorię, terminologię i metodykę.
  d. Ma pogłębioną wiedzę o prowadzeniu badań w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej.
  a. Zna tradycyjne i współczesne nurty w językoznawstwie germańskim.
  b. Ma rozszerzoną wiedzę o zastosowaniu wyników badań językoznawstwa germańskiego stosowanego oraz ich przyczynku do rozwoju innych dziedzin.
  c. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania na płaszczyźnie lingwistycznej.
  d. Ma pogłębioną wiedzę o istocie, budowie, rozwoju i historii języka niemieckiego.
  e. Ma pogłębioną, rozszerzoną wiedzę na temat opisu gramatycznego języka niemieckiego, ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności.
  f. Ma pogłębioną, rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień akwizycji i uczenia się języków
  g. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice interpretacji wszelkich tekstów literackich.
  h. Zna terminologię z zakresu interpretacji tekstu literackiego na poziomie rozszerzonym.
  i. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach literatury i innymi dziedzinami życia, kultury i nauki.
  j. Ma pogłębioną wiedzę o teorii i praktyce przekładu literackiego.
  k. Ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań antropologicznych w literaturze.
  l. Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych zagadnień związanych z kulturą i historią krajów niemieckojęzycznych.
  m. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice działań translatorskich oraz współczesnych dokonaniach translatorskich tłumaczy.
  n. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.
  o. Zna gramatykę języka niemieckiego oraz słownictwo na poziomie zaawansowanym.
  2. W kategorii umiejętności:
  a. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu językoznawstwa germańskiego, literatury i kultury obszaru niemieckojęzycznego z wykorzystaniem różnych źródeł.
  b. Posiada pogłębione umiejętności badawcze, pozwalające na rozwiązywanie problemów badawczych z zakresu wybranej dyscypliny.
  c. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej.
  d. Posiada pogłębioną umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych dyscyplin filologii germańskiej.
  e. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
  f. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień językoznawstwa germańskiego.
  g. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla danej dyscypliny filologii germańskiej.
  h. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.
  i. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania w języku niemieckim prac pisemnych z zakresu wybranych zagadnień.
  j. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych w języku niemieckim.
  k. Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  a. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
  b. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językowej kompetencji komunikacyjnej, rozumie potrzebę jej ciągłego doskonalenia.
  c. Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
  d. Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-niemieckiego.
  e. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu badawczego w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej.
  f. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów.
  g. Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych form.
  PRAKTYKA:
  Student studiów drugiego stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w II semestrze studiów, ma do zrealizowania minimum 160 godzin praktyki, za jej zaliczenie otrzymuje 5 punktów ECTS. Praktyka odbywa się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań, w szczególności - w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym.
  Celem praktyki jest wyrobienie specjalistycznych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się biegłą znajomością języka niemieckiego w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka oraz dokumentować działania w „Dzienniku praktyk”.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) lub biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations i instytucjach usługowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologia informacyjna w humanistyce i naukach społecznych
2
II - Podstawowe
PNJN: język specjalistyczny I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego –słuchanie I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką I
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką I
2
III - Kierunkowe
Językoznawstwo stosowane
4
Metodologia badań
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
2
Wybrane zagadnienia teorii literatury
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Tłumaczenie tekstów urzędowych
2
Tłumaczenie tekstów użytkowych
2
Występowanie publiczne
1,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN:język specjalistyczny II
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna II
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego –słuchanie II
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką II
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką II
2
Praktyczna nauka języka niemieckiego-słuchanie,gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką
0
III - Kierunkowe
Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych
2
Komunikacja interkulturowa
2,5
Polsko-niemieckie związki literackie
2,5
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Tłumaczenie tekstów literackich
2,5
Tłumaczenie tekstów naukowych
2,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN:język specjalistyczny III
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego –gramatyka praktyczna III
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego-gramatyka praktyczna,pisanie ze stylistyką,konwersacje z leksyką
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego-konwersacje z leksyką III
3
Praktyczna nauka języka niemieckiego-pisanie ze stylistyką III
3
III - Kierunkowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
Stosunki polsko-niemieckie
3
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych I
2
Wykład monograficzny
2
Zajęcia specjalizacyjne I
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Stylistyka w translatoryce
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJN: zajęcia receptywno-dyskursywne
2,5
PNJN:język specjalistyczny IV
2,5
III - Kierunkowe
Nowe trendy
2
Przedmiot do wyboru
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
9
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych II
2
Zajęcia specjalizacyjne II
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
2
V - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
30,0