Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III

Descriptive Grammar of Russian III

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-GOJRIIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGramatyka opisowa języka rosyjskiego II
Wymagania wstępneZaliczenie Gramatyki opisowej języka rosyjskiego II
Opis ćwiczeńKategorie gramatyczne rzeczowników: rodzaj, liczba, przypadek. Budowa słowotwórcza rzeczowników. Przymiotnik, podział przymiotników. Zmiana form przymiotników. Stopniowanie przymiotników. Deklinacja przymiotników. Liczebnik – jego rodzaje, cechy morfologiczne, deklinacja, kongruencja (związek zgody). Zaimek – jego rodzaje. Analiza morfologiczna nominalnych części mowy. Czasownik jako część mowy. Kategorie gramatyczne czasownika. Formy czasownika. Nieodmienne formy czasownika. Bezokolicznik. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Pisownia czasowników. Przysłówek. Tworzenie form przysłówków. Pisownia przysłówków. Słowotwórstwo przysłówków. Predykatywy (категория состояния). Predykatywy modalne. Niesamodzielne części mowy – przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik. Związki składniowe (współrzędne, podrzędne, zgody, rządu, przynależności). Grupy wyrazowe. Stosunki składniowe. Strukturalny aspekt badania zdania. Główne części zdania. Poboczne części zdania. Zdania pojedyncze. Pojęcie zdania złożonego. Współrzędność i podrzędność w zdaniu złożonym. Zdania współrzędnie złożone. Zdania podrzędnie złożone. Bezspójnikowe zdania złożone. Wieloczłonowe zdania podrzędnie złożone.
Opis wykładówGramatyka jako nauka. Morfologia. Podstawowe pojęcia morfologii: znaczenie gramatyczne, forma gramatyczna, paradygmat, kategoria gramatyczna. Rzeczownik Leksykalno-gramatyczne kategorie rzeczowników: nazwy własne, pospolite, konkretne, abstrakcyjne, materialne, zbiorowe, nazwy jednostkowe. Żywotność/nieżywotność rzeczowników. Kategorie gramatyczne rzeczowników: rodzaj, liczba, przypadek. Budowa słowotwórcza rzeczowników. Przymiotnik, podział przymiotników. Zmiana form przymiotników. Stopniowanie przymiotników. Deklinacja przymiotników. Liczebnik – jego rodzaje, cechy morfologiczne, deklinacja, kongruencja (związek zgody). Zaimek – jego rodzaje. Analiza morfologiczna nominalnych części mowy. Czasownik jako część mowy. Kategorie gramatyczne czasownika. Formy czasownika. Nieodmienne formy czasownika. Bezokolicznik. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Pisownia czasowników. Przysłówek. Tworzenie form przysłówków. Pisownia przysłówków. Słowotwórstwo przysłówków. Predykatywy (категория состояния). Predykatywy modalne. Niesamodzielne części mowy – przyimek, spójnik, partykuła, wykrzyknik. Związki składniowe (współrzędne, podrzędne, zgody, rządu, przynależności). Grupy wyrazowe. Stosunki składniowe. Strukturalny aspekt badania zdania. Główne części zdania. Poboczne części zdania. Zdania pojedyncze. Pojęcie zdania złożonego. Współrzędność i podrzędność w zdaniu złożonym. Zdania współrzędnie złożone. Zdania podrzędnie złożone. Bezspójnikowe zdania złożone. Wieloczłonowe zdania podrzędnie złożone. Złożona jedność syntaktyczna (jedność superfrazowa, mikrotekst). Akapit. Mowa niezależna i jej rodzaje.
Cel kształceniaWprowadzenie i zapoznanie z morfologią języka rosyjskiego, przyswojenie podstawowych terminów z zakresu morfologii obejmujących autosemantyczne i synsemantyczne części mowy. Przekazanie wiedzy o kategoriach gramatycznych poszczególnych części mowy, nabycie umiejętności wyróżniania ich w tekstach, zapoznanie z typami odmiany ze zwróceniem uwagi na nieregularności, umiejętność odmiany części mowy. Przygotowanie do interpretacji morfologicznej, właściwa analiza poszczególnych części mowy w zdaniach wyrobienie umiejętności odmiany wyrazów. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania odmiennych i nieodmiennych części mowy i ich właściwy opis morfologiczny. Rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów odmiany i ich utrwalanie poprzez ćwiczenia ustne i pisemne. Wprowadzenie i zapoznanie ze składnią języka rosyjskiego, modelami opisu, przyswojenie głównych terminów syntaktycznych. Przekazanie wiedzy o stosunkach syntagmatycznych między wyrazami, nabycie umiejętności określania stopnia spójności pomiędzy składnikami tekstu, umiejętność analizy związków akomodowanych i nieakomodowanych. Przygotowanie do analizy zdania prostego, właściwa interpretacja członów zdania i ich funkcji wyrobienie umiejętności modelowania wypowiedzeń na podstawie schematów strukturalnych, zapoznanie z wypowiedzeniami pełnymi i niepełnymi. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania struktur wielopredykatywnych i ich właściwy opis strukturalno-semantyczny. Rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, rozróżnianie i określanie różnego typu operatorów. Utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.
Literatura podstawowa1) Анисимова Е.А. Кавинкина И.Н. , Глагол. Наречие. Служебные части речи и другие классы слов, Гордно: ГрГУ, 2011 2) Анисимова Е.А. Кавинкина И.Н. , Грамматика. Морфология. Именные части речи, Гродно: ГрГУ, 2009 3) Смольская Л.И. , Синтаксис простого предложения: конструктивный уровень, Гродно, 2003 4) Смольская Л.И. , Современный русский язык: синтаксис сложного предложения, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi-