Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II

Descriptive Grammar of Russian II

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-GOJRIIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGramatyka opisowa języka rosyjskiego I
Wymagania wstępneZaliczenie Gramatyki opisowej języka rosyjskiego I
Opis ćwiczeńFonetyka. Podstawowe jednostki fonetyki. Sylabus, proklityki, enklawy, funkcje stresowe. Analiza fonetyczna dźwięków. Kinematyczna charakterystyka samogłosek. Kinematyczna charakterystyka spółgłosek. Charakterystyka artykulacyjna samogłosek i spółgłosek. Transkrypcja. Fonologia. Ortoepia. Grafika. Pisownia. Analiza morfemiczna. Słowotwórstwo.
Opis wykładówMiejsce języka rosyjskiego wśród innych języków na świecie. Pojęcie „współczesny język rosyjski”. System językowy. Podstawowe jednostki języka. Działy językoznawstwa. Opisowe i historyczne aspekty badań nad językiem. Fonetyka. Podstawowe jednostki fonetyki: linearne (dźwięk, sylaba, słowo fonetyczne, rytm, fraza), suprasegmentalne (akcent, intonacja). Synchroniczne aspekty badania dźwięków. Aspekt akustyczny. Aspekt artykulacyjny. Relacje systemowe jednostek fonetycznych. Wymiana głosek. Transkrypcja fonetyczna. Zasady transkrypcji (wymowy). Fonologia. Ortoepia. System pisma. Ortografia. Słowotwórstwo. Morfemika. Derywatologia. Zadania morfemiki. Jednostka morfemiki –morfem. Klasyfikacja morfemów. Charakterystyka strukturalnych części słowa (rdzeń, afiksy). Podstawa/temat słowa. Rodzaje podstaw. Historyczne zmiany w strukturze morfemicznej słowa. Słowotwórstwo. Podstawowe jednostki słowotwórcze. Charakterystyka jednostek słowotwórczych. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa synchronicznego. Struktura (budowa) słowotwórcza wyrazu pochodnego. Główne metody współczesnego słowotwórstwa rosyjskiego. Zjawiska morfonologiczne w słowotwórstwie.
Cel kształceniaWprowadzenie i zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu fonetyki i fonologii rosyjskiej, wskazanie na różnice między dźwiękiem a literą, zapoznanie z pojęciem fonemu. Przekazanie wiedzy z zakresu struktury fonetycznej języka rosyjskiego, szczególnie w zakresie klasyfikacji, użycia, miejsca oraz sposobu artykulacji samogłosek i spółgłosek. Wyrobienie umiejętności stosowania w mowie zasad asymilacji i dysymilacji fonetycznej, uproszczeń grup spółgłoskowych, podziału na sylaby. Zapoznanie i utrwalenie zasad akcentu rosyjskiego (w porównaniu z językiem polskim). Wyrobienie nawyku stosowania redukcji jakościowej i ilościowej samogłosek w sylabach nieakcentowanych; transkrypcja fonetyczna i transliteracja. Wprowadzenie i zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu morfemiki i derywatologii rosyjskiej, pojęciem morfemu i klasyfikacją morfemów oraz tematów słowotwórczych. Wyrobienie umiejętności wydzielania poszczególnych elementów znaczących wyrazu, analiza morfemowa wyrazów. Rozwijanie umiejętności rozróżniania i analizowania typów i sposobów słowotwórczych.
Literatura podstawowa1) Анисимова Е.А., Кавинкина И.Н., Пустошило Е.П. , Морфемика. Словообразование, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012 2) Анисимова Е.А. , Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография. Учебно-методический комплекс, Гордно: ГрГУ, 2010, s. 43-51
Literatura uzupełniająca
Uwagi-