Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I

Descriptive Grammar of Russian I

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-GOJRIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępnezaliczenie 1. semestru
Opis ćwiczeńLeksykologia jako dział językoznawstwa. Leksyka — obiekt badań leksykologii. Pojęcia: leksykologia, semantyka leksykalna. Onomazjologia. Semazjologia. Onomastyka. Etymologia. Frazeologia. Leksykografia. Słowo jako jednostka języka. Cechy słowa. Funkcje słów. Znaczenie leksykalne leksem/лексема i semem/семема. System relacji w słownictwie. Kategorie leksykalne. Słowa jednoznaczne i wieloznaczne. Pojęcie polisemii. Typy polisemii. Homonimia. Sposoby powstawania homonimów. Rodzaje homonimów. Paronimia. Rodzaje paronimów. Synonimia. Typy synonimów. Szereg synonimiczny. Antonimia. Typy antonimów. Pojęcie konwersji. Pole semantyczne. Aspekty badania leksyki. Słownictwo rdzennie rosyjskie i zapożyczone. Czynne i bierne słownictwo. Słownictwo powszechnie używane i ograniczonego użycia. Rozwarstwienie stylistyczne słownictwa. Frazeologia. Główne cechy jednostek frazeologicznych. Typy jednostek frazeologicznych. Leksykografia. Klasyfikacja i typy słowników.
Opis wykładów-
Cel kształceniaWprowadzenie i zapoznanie z podstawową terminologią rosyjskiego systemu leksykalnego oraz przedstawienie relacji syntagmatycznych i paradygmatycznych w leksyce. Zapoznanie i pogłębienie wiedzy z zakresu pochodzenia leksyki rosyjskiej. Wdrożenie i utrwalenie relacji międzywyrazowych we współczesnej leksyce rosyjskiej. Opanowanie i umiejętność charakterystyki tekstu z punktu widzenia funkcjonalnej stylistyki języka rosyjskiego. Zapoznanie z podstawowymi źródłami leksykografii rosyjskiej. Rozwijanie umiejętności opracowania zagadnień językoznawczych (naukowych) i wyciągania wniosków z tych opracowań. Wykształcenie wyobrażenia o leksyce jako o odrębnym podsystemie języka, ukształtowanie umiejętności samodzielnej analizy jednostek leksykalnych oraz porównywania ich z wcześniej poznanymi zjawiskami językowymi. Nabycie umiejętności i nawyków prawidłowego wykorzystania środków leksykalnych w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednio do treści wypowiedzi oraz celów, jakie powinny pełnić, sytuacji i sfery komunikacji.
Literatura podstawowa1) Пустошило Е.П. , Лексикология. Фразеология. Лексикография, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2011 2) Камалова А.А. (ред.) , Лингвистический анализ в вузе. Часть 1. , Архангельск: Поморский университет, 2004
Literatura uzupełniająca1) Лаптева О.А. , Жизнь слова. Учебное пособие по лексикологии русского языка, Москва: «Высшая школа», 2009 2) Фомина М.И. , Современный русский язык. Лексикология, Москва: «Высшая школа», 1990 3) Диброва Е.И. (ред.) , Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц, Москва, 2001
Uwagi-