Historia Rosji

History of Russia

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-HRh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneznajomość historii Polski, Europy i świata na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeń-
Opis wykładów1. Powstanie Rusi. Periodyzacja i rozwój terytorialny. Teoria normańska i słowiańska. Plemiona. Ruś kijowska. Władza i ustrój. Dynastia Rurykowiczów. 2. Podział dzielnicowy. Jarzmo mongolsko-tatarskie. Jednoczenie ziem ruskich. Moskwa. Psków. Wielki Nowogród. 3. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna państwa moskiewskiego. Iwan Groźny. Wielka smuta. 4. Romanowowie. Początek dynastii. 5. Piotr I. Gospodarka. Nowa stolica. Imperium. Wzrost znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej. Od Piotra Wielkiego do Katarzyny Wielkiej. Polityka wewnętrzna i zagraniczna. 6. Panowanie Katarzyny II. Podboje terytorialne. Reformy. Od Katarzyny Wielkiej do Aleksandra I. 7. Wojny napoleońskie. Rosja po 1815 roku. Aleksander I. Dekabryści. 8. Rosja mikołajowska: władza, ustrój, reformy, wojna krymska. Polityka wewnętrzna w drugiej połowie XIX w. Wielkie reformy. Sprawa polska. Syberia 9. Rosja na przełomie XIX i XX wieku. Początki rosyjskiej klasy robotniczej. Rosja w czasie I wojny światowej. 10. Rewolucja lutowa. Rewolucja październikowa. Lenin. Rosja Sowiecka. Polityka wewnętrzna i zagraniczna. Komintern. 11. ZSRR – totalitarne państwo terroru: Stalin, kolektywizacja, industrializacja, Wielka czystka, deportacje. Ekspansja ZSRR. ZSRR i II Wojna Światowa. 12. Wielka Wojna Ojczyźniana. ZSRR po II Wojnie Światowej. XX zjazd i odwilż. Polityka Chruszczowa. 13. Zimna wojna. ZSRR w latach 70. Polityka Breżniewa. 14. Rozpad Związku Sowieckiego. 15. Federacja Rosyjska. Jelcyn. Putin.
Cel kształceniaCelem zajęć jest chronologiczne przedstawienie wydarzeń i zjawisk z dziejów Rosji.
Literatura podstawowa1) Nicholas V. Riasanovsky, Mark. D. Steinberg, Historia Rosji, Wydawnictwo UJ, 2009 2) Ludwik Bazylow, Paweł Wieczorkiewicz, Historia Rosji , Ossolineum, 2005 3) Michaił Heller, Historia Imperium Rosyjskiego, Książka i Wiedza, 2000 4) Billington J., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków, 2008 5) Pipes R., Rosja carów, Warszawa, 2007 6) Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków, 2001
Literatura uzupełniająca1) , Źródła internetowe polskie i rosyjskie, ,
Uwagi