PNJR czytanie z leksyką II

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop II

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRCZIIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeń „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 1. Zdrowie człowieka. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego 2. Sport, kultura fizyczna, dyscypliny sportowe, imprezy sportowe 3. Rekreacja i wypoczynek.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student wzbogaca słownictwo i poznaje i utrwala gramatykę języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej B2, co pozwala mu na rozumienie tekstów na tematy objęte programem, rozumienie argumentacji i sformułowanych wniosków oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W tekstach rozpoznaje poznane zjawiska leksykalne, gramatyczne. Dba o poprawność swoich wypowiedzi pod względem fonologicznym, posiada kompetencję ortoepiczną.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) A.Pado, wyd. WSiP, Ты за или против, 2000r., tom 2) Н.В. Баско, wyd. Флинта. Наука, Изучаем русский. Узнаем Россию, tom
UwagiBrak