PNJR czytanie z leksyką I

Russian Language - Reading and Vocabulary Workshop I

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRCZh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające praktyczna nauka języka rosyjskiego kurs zintegrowany
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeń „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 1. Wygląd zewnętrzny człowieka. Ubrania. Dodatki. 2. Charakterystyka człowieka. Temperament. 3. Młodzież – problemy wychowawcze. 4. Miłość, emocje, uczucia.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student wzbogaca słownictwo i poznaje i utrwala gramatykę języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej B2, co pozwala mu na rozumienie tekstów na tematy objęte programem, rozumienie argumentacji i sformułowanych wniosków oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W tekstach rozpoznaje poznane zjawiska leksykalne, gramatyczne. Dba o poprawność swoich wypowiedzi pod względem fonologicznym, posiada kompetencję ortoepiczną.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) A.Pado, wyd. WSiP, Ты за или против, 2000r., tom 2) Н.В. Баско, wyd. Флинта. Наука, Узнаем Россию, 2006r., tom
UwagiBrak