PNJR gramatyka z ortografią III

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop III

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRGIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego I (II rok)
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1+
Opis ćwiczeń 1. Pisownia małej i wielkiej litery – nazwy geograficzne, astronomiczne, nazwy instytucji, organizacji, nazwy świąt, tytuły utworów literackich, czasopism i gazet, nazwy dzieł sztuki i pomniki. 2. Pisownia przysłówków, spójników i partykuł. 3. Tworzenie imiesłowów czynnych i biernych. Pisownia не z przymiotnikami odczasownikowymi i imiesłowami, pisownia н, нн w imiesłowach i przymiotnikach odczasownikowych 4. Użycie imiesłowów w zdaniu. Użycie imiesłowów w roli orzecznika i przydawki. Imiesłowowe równoważniki zdań oraz ich zamiana w zdania przydawkowe. Przydawki wydzielane i niewydzielane przecinkiem. 5. Interpunkcja w zdaniu pojedynczym – myślnik między podmiotem a orzeczeniem. Wydzielanie przecinkiem wyrazów określających oraz dopełnienia.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Opanowanie i doskonalenie przez studentów poprawnego gramatycznie mówienia i pisania oraz poprawnego ortograficznie pisania na poziomie B2+ i zbliżenia się do poziomu C1 (według ESOKJ)
Literatura podstawowa1) Д.Э. Розенталь, 750 упражнений по русскому языку, Оникс , 2003 2) Kowalska N., Samek D. , Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, REA, 2004 3) Gołubiewa A., Kowalska N., Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca1) , , ,
UwagiBrak