PNJR gramatyka z ortografią II

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop II

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRGIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeń Czasownik – formy koniugacyjne w czasie teraźniejszym i przyszłym prostym Tworzenie form trybu rozkazującego oraz użycie ich w zdaniach. Wyrażanie pobudzania do działania, wyrażanie ostrzegania, obawy, życzenia Czasowniki zwrotne i niezwrotne w jęz. ros. i polskim. Pisownia czasowników: znak miękki, не z czasownikami, pisownia końcówek nieakcentowanych czas. w czasie teraź.; pisownia przyrostków: -ева, -ова, -ива, -ыва Czas przyszły złożony Czas przeszły Tryb przypuszczający
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student przyswaja i utrwala zasady gramatyczne języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej B2, co pozwala mu na swobodne konstruowanie wypowiedzi na tematy objęte programem, argumentowanie i formułowanie wniosków oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. Dba o poprawność swoich wypowiedzi.
Literatura podstawowa1) Kowalska N., Samek D., Ćwiczenia z praktycznej gramatyki języka rosyjskiego, REA, 2004 2) Д.Э. Розенталь, 750 упражнений по русскому языку, Оникс, 2003
Literatura uzupełniająca1) Borucki Tadeusz, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe AP, 2001
UwagiBrak