PNJR gramatyka z ortografią IV

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop IV

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRGIVh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające Praktyczna nauka języka rosyjskiego I (II rok)
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2
Opis ćwiczeń 1. Rola imiesłowów przysłówkowych w zdaniu. Wydzielanie przecinkiem okoliczników. 2. Wydzielanie przecinkiem członów objaśniających i wtrąconych. 3. Interpunkcja w zdaniu współrzędnie złożonym. 4. Mowa zależna i niezależna. 5. Przydawki jednorodne i niejednorodne.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Opanowanie i doskonalenie przez studentów poprawnego gramatycznie mówienia i pisania oraz poprawnego ortograficznie pisania na poziomie B2+ i zbliżenia się do poziomu C1 (według ESOKJ)
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Д.Э. Розенталь , wyd. Оникс, 750 упражнений по русскому языку , 2003r., tom
UwagiBrak