PNJR gramatyka z ortografią I

Russian Language - Grammar and Spelling Workshop I

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRGIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające praktyczna nauka języka rosyjskiego kurs zintegrowany
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeńMorfologia Odmiana przymiotników (powtórzenie) Zasady tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników Zasady tworzenia i odmiana przymiotników dzierżawczych Pisownia przymiotników dzierżawczych Odmiana nazwisk rosyjskich i nazw miejscowości typu Дарвин, Ростов itp. Pisownia przymiotników z przyrostkami –ан, -ян, -онн, -енн, -ен, -ин, -ск, -оват, -еват,-оньк, -еньк, Przymiotniki krótkie. Tworzenie, akcentuacja, użycie. Formy deklinacyjne zaimków wskazujących, określających, względnych, przeczących oraz ich użycie i pisownia. Wyrażenie zaimkowe друг друга, jego odmiana i użycie. Tworzenie i odmiana liczebników głównych, porządkowych, zbiorowych, ułamkowych. Związek liczebników z rzeczownikami i przymiotnikami. Pisownia liczebników. Pisownia przymiotników złożonych z liczebnikami
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student przyswaja i utrwala zasady gramatyczne języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej B2, co pozwala mu na swobodne konstruowanie wypowiedzi na tematy objęte programem, argumentowanie i formułowanie wniosków oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. Dba o poprawność swoich wypowiedzi.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Borucki Tadeusz, wyd. Wydawnictwo Naukowe AP, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, 2001r., tom
UwagiBrak