PNJR konwersacje II

Russian Language - Conversation Workshop II

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRKIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeń „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 1. Zdrowie człowieka. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego 2. Sport, kultura fizyczna, dyscypliny sportowe, imprezy sportowe 3. Rekreacja i wypoczynek.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student wzbogaca słownictwo i poznaje i utrwala gramatykę języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej B2, co pozwala mu na rozumienie tekstów na tematy objęte programem, rozumienie argumentacji i sformułowanych wniosków oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W tekstach rozpoznaje poznane zjawiska leksykalne, gramatyczne. Dba o poprawność swoich wypowiedzi pod względem fonologicznym, posiada kompetencję ortoepiczną.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak