Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka praktyczna

Practical Russian language studies - practical phonetics

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJRSFPpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs zintegrowany
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1
Opis ćwiczeń Klasyfikacja i charakterystyka spółgłosek. Spółgłoski twarde i miękkie. Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne. Dźwięczność i bezdźwięczność spółgłosek wygłosowych. Twardość i miękkość w grupach śródgłosowych. Spółgłoski sonorne. Asymilacja spółgłosek względem miejsca artykulacji. Upraszczanie grup spółgłoskowych. Wymowa spółgłosek twardych ze szczególnym uwzględnieniem: [ж], [ш], [ц]. Wymowa spółgłosek miękkich ze szczególnym uwzględnieniem: [ч’], [ш:’], [j’]. Wymowa spółgłosek [л’], [л]. Wymowa spółgłosek miękkich:[в’], [ф’], [б’], [п’], [д’], [т’], [н’], [з’], [с’], [р’].Wymowa spółgłosek: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’]. Konstrukcje intonacyjne (I IK, II IK, III IK, IV IK, V IK). Akcent w rzeczownikach. Akcent w czasownikach. Akcent w przymiotnikach. Akcent: liczebnik, zaimek, imiesłów.
Opis wykładówBrak
Cel kształcenia Student przyswaja i utrwala zasady fonologiczne, ortoepiczne, intonacyjne, akcentuacyjne języka rosyjskiego, stosuje te zasady w konstruowanych wypowiedziach na tematy objęte programem, w argumentowaniu i formułowaniu wniosków oraz opinii krytycznych, czyli w efektywnej komunikacji interpersonalnej i społecznej. Dba o poprawność fonologiczną, ortoepiczną, intonacyjną, akcentuacyjną swoich wypowiedzi.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak