Scs

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-SCSfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGramatyka opisowa języka rosyjskiego
Wymagania wstępnezaliczenie 3. semestru
Opis ćwiczeńPojęcie, pochodzenie i powstanie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego – uwarunkowania historyczne, polityczne i kulturowe. Miejsce języka scs wśród rodziny języków słowiańskich i indoeuropejskich. Język starosłowiański a język staro-cerkiewno-słowiański. Misja morawska Konstantyna i Metodego – okoliczności i przebieg. Pochodzenie i rozwój pisma Słowian. System fonetyczny języka scs. Wybrane zjawiska fonetyczne języka prasłowiańskiego. Morfologia języka scs. Wybrane zagadnienia ze składni.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOpanowanie fonetycznego i gramatycznego systemu języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na podstawie zasobu zabytków piśmiennictwa wieku X-XI. Teoretycznie przygotowanie studenta do kolejnej dyscypliny językoznawstwa historycznego – historii języka rosyjskiego oraz do czytania i rozumienia tekstów literatury staroruskiej. Kształtowanie umiejętności odczytywanie i rozumienia (ze słownikiem) liturgicznych tekstów cerkiewnosłowiańskich.
Literatura podstawowa1) Войлова К.А., Старославянский язык, Москва, 2003 2) Груцо А.П., Старославянский язык. Учебное пособие, Минск, 2004 3) Груцо А.П., Старославянский язык. Практический курс, Минск, 2005 4) Ремнёва М.Л., Старославянский язык, Москва, 2004
Literatura uzupełniająca1) Бондалетов В.Д., Самсонов Н.Г., Самсонова Л.Н., Старославянский язык. Сборник упражнений, Москва, 2001 2) Камчатнов А.М., Старославянский язык. Курс лекций, Москва, 2000 3) http://linguistica.spb.ru, Старославянский язык. Учебное пособие, , 4) , Старославянский язык. Методическое указания и вопросы к практическим занятиям для студентов специальности «Русский язык и литература», «Славянские языки и литературы», Минск , 2001 5) Ким Я.А., Тексты лекций по старославянскому языку, Нукус , 2000
Uwagi-