Stylistyka i kultura słowa III

Stylistics and the culture of the word

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-SKSIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJR, Stylistyka i kultura słowa II
Wymagania wstępneWładanie językiem rosyjskim na poziomie B1-В2 ЕSOKJ
Opis ćwiczeńZawarcie znajomości w warunkach oficjalnych, w korespondencji biznesowej, w Internecie. Komunikacja w rodzinie. Stosunki międzypokoleniowe. Współczesne profesji i nazwy zawodów (zapożyczenia leksykalne. Komunikacja w pracy i w szkole. Komunikacja w urzędach. Komunikacja interpersonalna w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych. Komunikacja w sferze usług. Komunikacja w handlu. Komunikacja przy stole. Komunikacja w sferze mody. Komunikacja w gabinecie lekarskim i w szpitalu. Problemy ekologii. Komunikacja w podróży. Komunikacja człowieka i zwierząt. Porady behawiorystyczne i weterynaryjne. Komunikacja w sferze kultury. Komunikacja w sferze polityki i pracy społecznej. Problemy demografii i świadomości etnicznej. Komunikacja w mediach.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem kursu jest opanowanie środków stylistycznych języka rosyjskiego na poziomie B2. Kształtowanie świadomości złożonej natury języka etnicznego, roli społecznej jego odmian, historycznej zmienności struktury języków etnicznych, umiejętności określenia i stosowania metody analizy lingwistycznej. Kształtowanie umiejętności ciągłej wypowiedzi ustnej i pisemnej z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na zajęciach. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcji i użytkowania potrzebnej informacji z wykorzystaniem słowników, literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych, interpretacji zdobytej wiedzy, stosowania nabytych umiejętności podczas dalszej nauki i pracy naukowej. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec podejścia do różnic, które przejawiają się w społeczeństwie wielokulturowym i wielojęzykowym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Рябинина Н.В., wyd. Хабаровск, Стилистика русского языка и культура речи. Учебно-методические материалы по дисциплине., 2005r., tom 2) Orzechowska J., Pociechina H., wyd. Olsztyn, Азбучные истины., 2010r., tom
Uwagi