Stylistyka i kultura słowa IV

Stylistics and the culture of the word

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-SKSIVh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJR, Stylistyka i kultura słowa I, II, III
Wymagania wstępneWładanie językiem rosyjskim na poziomie B2-C1 ESOKJ
Opis ćwiczeńStruktura tekstu naukowego. Gatunki tekstów naukowych. Konspekt, referat, anotacja, streszczenie, artykuł naukowy. Opowiadanie, rozważanie, opis w stylu naukowym. Ogólnonaukowe słownictwo. Słownictwo specjalistyczne. Terminologia. Struktura zdania prostego. Typy podmiotów i orzeczeń w zdaniach opisujących. Pojęcie kolokacji. Zdanie proste. Równorzędne człony zdania. Hiponimia i hiperonimia. Interpunkcja w konstrukcjach z równorzędnymi członami zdania. Przydawki w zdaniu prostym. Imięsłów przysłówkowy i konstrukcja predykatywna (równoważnik zdania). Zdanie złożone współrzędnie. Stosunki semantyczne między częściami zdania. Typy spójników. Konstrukcje z imiesłowem przysłówkowym. Sposób na kompresję zdania złożonego. Zdanie złożone podrzędnie. Typy stosunków semantycznych. Interpunkcja w zdaniu złożonym podrzędnym. Zdania podrzędne przydawkowe. Synonimia konstrukcji z równoważnikiem zdania. Zdania podrzędne dopełnieniowe. Zdania podrzędne okolicznikowe (miejsca, sposobu, celu etc.). Synonimia zdań prostych i złożonych. Tekst jako wypowiedź stanowiąca zamkniętą całość z punktu widzenia treści. Łączenie zdań w tekście. Sposoby unikania parcelacji. Użycie zaimków anaforycznych. Struktura pracy dyplomowej pod kątem formy i treści. Struktura streszczenia pracy dyplomowej.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem kursu jest opanowanie środków stylistycznych języka rosyjskiego na poziomie B2-C1 ESOKJ. Kształtowanie świadomości złożonej natury języka etnicznego, roli społecznej jego odmian, historycznej zmienności struktury języków etnicznych, umiejętności określenia i stosowania metody analizy lingwistycznej. Kształtowanie umiejętności ciągłej wypowiedzi ustnej i pisemnej z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na zajęciach. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcji i użytkowania potrzebnej informacji z wykorzystaniem słowników, literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych, interpretacji zdobytej wiedzy, stosowania nabytych umiejętności podczas dalszej nauki i pracy naukowej. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec podejścia do różnic, które przejawiają się w społeczeństwie wielokulturowym i wielojęzykowym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi