Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to literary studies

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-WDLfrh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneStudenci powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu literaturoznawstwa ze szkoły średniej.
Opis ćwiczeńNie ma ćwiczeń z danego przedmiotu
Opis wykładówNauka o literaturze i jej działy. Przedmiot badań literatury. Przedmiot badań historii literatury. Krytyka literacka. Funkcje dzieła literackiego (informacyjna, poznawcza, estetyczna, ekspresywna, impresywna). Struktura dzieła literackiego. Figury literackie. Bohater. Przestrzeń. Kompozycja zdarzeń w utworze literackim. Formy wypowiedzi w utworze literackim. Podmiot literacki. Adresat. Stylistyka literacka. Leksyka literacka. Tropy stylistyczne. Organizacja brzmieniowa dzieła literackiego. Budowa wersu (rym, intonacja, akcent, model wersu). Systemy wersyfikacyjne (wiersz presylabiczny, sylabiczny, sylabotoniczny). Rodzaje i gatunki literackie. Liryka. Epika. Dramat. Gatunki pograniczne. Utwór literacki i jego kontekst społeczny. Autor. Recepcja utworu literackiego. Teoria procesu historycznoliterackiego. Okres literacki, prąd literacki, konwencja literacka. Mechanizmy historii literatury. Tradycja literacka. Interpretacja dzieła literackiego (semantyczna, eksplanacyjna, socjogenetyczna, psychoanalityczna.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu teorii literatury, przybliżenie słuchaczom norm z zakresu genezy i funkcjonowania dzieła literackiego, rodzajów i gatunków literackich, podstawowych pojęć dotyczących literatury dydaktycznej i ludowej oraz procesu historycznoliterackiego.
Literatura podstawowa1) Chojnacki A., Поэтика (Poetyka). Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa , 1980 2) Чернец Л.В. (ред.), , Введение в литературоведение. Литературное произведение. Основные понятия и термины, Москва, 1999
Literatura uzupełniająca1) Łużny R., Szymak-Reiferowa J., Ćwiczenia ze stylistyki i wersyfikacji, Kraków, 1974 2) Łużny R., Szymak-Reiferowa J., Ćwiczenia z poetyki dla studentów filologii rosyjskiej. Genologia, Kraków, 1974 3) Markiewicz H. , Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków, 1976
Uwagi