Wybrane zagadnienia ze współczesnej literatury rosyjskiej

Selected Topics in Contemporary Russian Literature

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-WZAWh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do literaturoznawstwa. Historia literatury rosyjskiej I, II, III, IV
Wymagania wstępneZnajomość zagadnie z zakresu literatury rosyjskiej przewidzianych programem studiów, znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2
Opis ćwiczeńNie ma ćwiczeń z danego przedmiotu
Opis wykładówZjawisko rosyjskiego postmodernizmu. Rosyjska duchowość przełomu XX i XXI wieku. Rozrachunek z komunistyczną ideologią we współczesnej literaturze rosyjskiej. Obraz inteligencji rosyjskiej w kontekście kultury masowej. Kreacja nowego bohatera literackiego w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych w Rosji. Zjawisko prozy poetyckiej. Proza „kobieca”. Literatura masowa jako miejsce dyskusji o świecie.
Cel kształceniaCelem zajęć jest wprowadzenie i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami ze współczesnej literatury rosyjskiej (koniec XX wieku oraz XXI stulecie), przekazanie wiedzy o życiu i twórczości pisarzy tego okresu, zapoznanie z problematyką ideową oraz osobliwościami artystycznymi ich utworów, przekazanie wiedzy o zjawiskach historyczno-literackich, zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi, przygotowanie do analizy dzieła literackiego, wyrobienie umiejętności interpretacji dzieła literackiego, rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego, utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych.
Literatura podstawowa1) Porębina G., Poręba S., Historia literatury rosyjskiej. 1917-1991, Katowice, 1994 2) Акимов В., От Блока до Солженицына. Путеводитель по русской литературе XX века, Санкт-Петербург , 2010
Literatura uzupełniająca1) Barański Z, Semczuk A. (red)., Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa, 1986 2) Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Современная русская литература 1950-1990-е годы, том 1, 2, Москва , 2003 3) Журавлев В.П. (ред.), Русская литература XX века, Москва , 2004
Uwagi