Filologia rosyjska-studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język obcy nowożytny, język polski i jeden z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent:
  Cele kształcenia na kierunku filologia, specjalności: filologia rosyjska:
  - wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka rosyjskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - przekazanie usystematyzowanej wiedzy o literaturze, kulturze i historii rosyjskiej,
  - przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa rosyjskiego,
  - przekazanie usystematyzowanej wiedzy o strukturze języka rosyjskiego,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego,
  - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  - wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.
  W przypadku wyboru opcji specjalizacyjnej translatorskiej:
  - przekazanie wiedzy z obszaru translatologii oraz technik tłumaczeniowych,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.
  W przypadku wyboru opcji specjalizacyjnej rosjoznawczej:
  - przekazanie wszechstronnej wiedzy na temat Rosji,
  - zapoznanie z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji, a także najważniejszymi zjawiskami z zakresu filozofii i współczesnej literatury rosyjskiej.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności filologia rosyjska, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie rosyjskim i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma elementarną wiedzę o miejscu językoznawstwa rosyjskiego w systemie nauk oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin językoznawstwa rosyjskiego, obejmującą ich teorię, terminologię i metodologię
  - Ma elementarną wiedzę o prowadzeniu badań w językoznawstwie rosyjskim, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody
  - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w językoznawstwie rosyjskim, rozumie ich historyczne i interdyscyplinarne uwarunkowania
  - Ma elementarną wiedzę o zastosowaniu wyników badań językoznawstwa rosyjskiego stosowanego oraz ich przyczynku do rozwoju innych dziedzin i rozwoju cywilizacyjnego
  - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania na płaszczyźnie lingwistycznej
  - Ma elementarną wiedzę o istocie, rozwoju i historii języka rosyjskiego, rozumie wybrane paradygmaty, koncepcje i teorie języka
  - Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka rosyjskiego i jego opisie gramatycznym, rozumie różnice pomiędzy językiem mówionym a pisanym
  - Ma podstawową wiedzę dotyczącą artykulacji dźwięków w języku rosyjskim, akcentowania wyrazów oraz intonacji zdaniowej, zna bazę artykulacyjną, rozumie proces powstawania oraz zasady poprawnej realizacji dźwięków
  - Ma świadomość kompleksowości języka rosyjskiego w zakresie struktur i kategorii gramatycznych oraz podstawową wiedzę na temat subsystemów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa)
  - Ma elementarną wiedzę na temat przebiegu procesów akwizycji języka ojczystego i języka rosyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi procesami, zna podstawowe teorie dotyczące akwizycji i uczenia się języków, rozumie wpływ czynników indywidualnych, czynników zewnętrznych oraz języka pierwszego na akwizycję języka drugiego / obcego
  - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej historii literatury rosyjskiego obszaru językowego, jej powiązaniach z innymi dziedzinami nauki oraz kierunkach rozwoju
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat periodyzacji procesu historyczno-literackiego, różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyki, ewolucji postaw czytelniczych, problemów i motywów literackich
  - Ma wiedzę na temat omawianych epok literackich, zna tło historyczno-kulturowe dzieł reprezentatywnych dla danej epoki, zna czołowych przedstawicieli, orientuje się w kierunkach i formach literackich
  - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich
  - Ma świadomość kompleksowości literatury i języka, zjawisk kulturowych i estetycznych, powiązań literatury ze sztuką, filozofią i innymi dziedzinami nauk
  - Zna elementarną terminologię używaną w zakresie historii literatury języka rosyjskiego i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat literatury rosyjskiej: nazywa tendencje i kierunki literackie, wymienia przykłady utworów charakterystycznych dla danego kierunku literackiego, rozróżnia gatunki i konwencje literackie omawianych dzieł, identyfikuje zjawiska kulturowe będące tłem omawianych lektur, wyjaśnia zależności, rozpoznaje motywy
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury oraz historii krajów rosyjskiego obszaru językowego, obejmującą podstawową terminologię; zna instytucje oraz przedstawicieli kultury Rosji, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym Polski oraz Rosji
  - Ma elementarną wiedzę o uwarunkowaniach społeczno-historycznych mających wpływ na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat rozwoju procesów historyczno-kulturowych Rosji, najistotniejszych wydarzeń historycznych
  - Zna różne kierunki badań historycznych w wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturowym; rozumie, że badania i debata historyczna są procesem trwałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o specyfice translacji ustnej i pisemnej w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, obejmującą podstawową terminologię wynikającą z teorii przekładu, techniki translacji oraz metody interpretacji tłumaczonego tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów literackich
  - Ma świadomość komplementarnej natury procesu translacji ustnej i pisemnej oraz różnic kulturowych i systemowych wpływających na proces przekładu
  - Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, literatury, kultury i historii Rosji z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej: językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa
  - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i translatoryki w typowych sytuacjach profesjonalnych
  - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień językoznawczych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; korzystając zarówno z dorobku językoznawstwa jak i innych dyscyplin
  - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa rosyjskiego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zagadnień związanych z akwizycją języka pierwszego i następnych
  - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie językoznawstwa rosyjskiego, literatury oraz kultury Rosji, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  - Ma umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących omawianych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz umiejętność formułowania wniosków w języku rosyjskim
  - Potrafi w spójny sposób konstruować wypowiedź ustną i pisemną w języku rosyjskim na tematy z zakresu językoznawstwa, historii literatury rosyjskiego obszaru językowego i literatury współczesnej, kulturoznawstwa, historii Rosji, stosując pojęcia właściwe dla danej dyscypliny, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z literatury przedmiotu
  - Potrafi wyszczególnić główne zjawiska i procesy kulturowe charakterystyczne dla kulturowego rozwoju Rosji; rozpoznaje istotne nurty w architekturze i sztuce oraz różne rodzaje wytworów kultury Rosji
  - Ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i przekładów pisemnych z języka polskiego na język rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski z wykorzystaniem w procesie przekładu podstawowych ujęć teoretycznych i źródeł
  - Samodzielnie wyszukuje informacje na interesujący go temat, korzystając przy tym z różnych materiałów źródłowych i technik komunikacyjnych; stosuje słowniki jedno- i dwujęzyczne, by wyszukać i określić właściwe kategorie gramatyczne, znaleźć potrzebne jednostki leksykalne i struktury gramatyczne
  - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego i tematy popularnonaukowe, wyraża w komunikacji ustnej wszystkie intencje językowe na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; w przypadku luk w zasobach językowych stosuje odpowiednie strategie kompensacyjne
  - Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych na tematy z życia codziennego i tematy popularnonaukowe (sprawozdania, rozprawki, streszczenia, opisy, relacje z własnych przeżyć i doświadczeń, recenzje, listy), wyraża w komunikacji pisemnej wszystkie intencje językowe na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin filologii rosyjskiej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w tym zakresie, wyznacza kierunek własnego rozwoju i kształcenia
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językowej kompetencji komunikacyjnej, rozumie potrzebę jej ciągłego doskonalenia
  - Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (np. Jako tłumacz), dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-rosyjskiego; konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu badawczego w zakresie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa); wykazuje kreatywność, samodzielność i angażuje się w proces jego powstawania, przestrzega ustalonych terminów i poczynionych ustaleń
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, nad identyfikowaniem i porządkowaniem wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin filologii rosyjskiej, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych form, szczególnie śledząc wydarzenia zachodzące w RosjiPRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Praktyka zawodowa dla specjalności filologia rosyjska
  Zgodnie z planem studiów student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej. Student powinien zrealizować praktyki w wymiarze określonym w obowiązujących aktach prawnych.
  Praktyka zawodowa powinna odbyć się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności - w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę danej instytucji i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk, tj.:
  - rodzaj prowadzonej przez instytucję dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową,
  - rozkład dnia instytucji z uwzględnieniem obowiązków tłumacza,
  - oprzyrządowanie techniczne tłumacza w danej instytucji,
  - księgozbiory translatorskie,
  - zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza (programy do przekładu mechanicznego, elektroniczne słowniki translatorskie, strony internetowe dla specjalistów itp.),
  - preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danej instytucji,
  - podstawy prawne cennika usług translatorskich stosowanego w danej instytucji.
  Cele praktyki:
  - wyrobienie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Po odbyciu praktyki student składa u koordynatora praktyk zawodowych pełną dokumentację dotyczącą przebiegu praktyk, tj.:
  - dziennik praktyk z dokładnie rozpisanym każdym dniem praktyki i pisemną opinią zakładowego opiekuna praktyk,
  - teczkę prac.
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) lub biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations i instytucjach usługowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany I
18,5
III - Kierunkowe
Historia Rosji
3
Wstęp do językoznawstwa
3
Wstęp do literaturoznawstwa
3
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany II
9
Stylistyka i kultura słowa I
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I
2
Historia literatury rosyjskiej I
3
Kultura Rosji I
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru I
2
Przedmiot z zakresu kształcenia-filologia rosyjska I
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką I
2
PNJR gramatyka z ortografią I
4
PNJR konwersacje I
2
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka praktyczna
2
Stylistyka i kultura słowa II
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II
4
Historia literatury rosyjskiej II
3
Kultura Rosji II
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru II
2
Przedmiot z zakresu kształcenia-filologia rosyjska II
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką II
3
PNJR gramatyka z ortografią II
2
PNJR konwersacje II
2
Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią II – czytanie z leksyką II – konwersacje II
0
Stylistyka i kultura słowa III
2
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III
3
Historia literatury rosyjskiej III
2,5
Kultura Rosji III
1,5
Scs
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Proseminarium językoznawcze
1
Proseminarium kulturoznawcze
1
Proseminarium literaturoznawcze
1
Przedmiot do wyboru III
1,5
Przedmiot do wyboru a
1,5
Przedmiot z zakresu ksztłacenia-filologia rosyjska III
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką III
2
PNJR gramatyka z ortografią III
2
PNJR konwersacje III
2
Stylistyka i kultura słowa IV
2
III - Kierunkowe
Historia języka rosyjskiego
2
Historia literatury rosyjskiej IV
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru IV
2
Przedmiot do wyboru b
2
Przedmiot z zakresu ksztłacenia-filologia rosyjska IV
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
5
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką IV
3
PNJR gramatyka z ortografią IV
3
PNJR konwersacje IV
6
Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią IV – czytanie z leksyką IV – konwersacje IV
0
III - Kierunkowe
Wybrane zagadnienia ze współczesnej literatury rosyjskiej
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru V
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
10
Wykład monograficzny I
2
Wykład monograficzny II
2
SUMA
30,0