Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II

Descriptive Grammar of Russian II

2022Z

Kod przedmiotu24S1-GOJRIIh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Анисимова Е.А., Кавинкина И.Н., Пустошило Е.П. , Морфемика. Словообразование. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2012 2) Анисимова Е.А. , Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография. Учебно-методический комплекс. , Гордно: ГрГУ., 2010, s. 43-51
Literatura uzupełniająca
Uwagi