PNJR kurs zintegrowany II

Russian Language - Integrated Course II

2021L

Kod przedmiotu24S1-PNJRIIh
Punkty ECTS 9
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Gołubiewa, N.Kowalska, Russkij jazyk siegodnia, Agmen, 2000 2) A.Gołubiewa, W.Czeczuga, P.Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, PWN, 2012 3) N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, REA, 2008 4) D.Dziewanowska, Ćwiczenia praktyczne z ortografii rosyjskiej, Kraków, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi