Filologia rosyjska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, sp. filologia rosyjska oraz sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze stwierdzającej równoważność z dyplomami uzyskanymi w Polsce. Procedurę stwierdzającą równoważność określają odrębne przepisy.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Liczba punktów ECTS jest niemniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności filologia rosyjska otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich oraz dalszego kształcenia w ramach studiów podyplomowych.
  Absolwent studiów drugiego stopnia jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą - posiada bardzo dobrą znajomość języka rosyjskiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest znawcą kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego, ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii Rosji.
  Studia na specjalności filologia rosyjska pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów rosyjskiego obszaru językowego. Absolwenci mogą pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwią pracę w turystyce i sektorze usług, wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka rosyjskiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury Rosji i komunikacji interkulturowej.
  Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  WIEDZA
  a) ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii, w szczególności językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji międzykulturowej, przekładoznawstwa, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować
  b) zna terminologię stosowaną w naukach filologicznych, w tym: językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie i przekładoznawstwie na poziomie rozszerzonym, definiuje poszczególne pojęcia i posługuje się nimi
  c) ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kultury, komunikacji międzykulturowej
  d) opisuje i wyjaśnia teoretyczne i praktyczne założenia językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kultury, komunikacji międzykulturowej
  e) rozróżnia, charakteryzuje i samodzielnie dobiera właściwe metody i narzędzia do analizy i przekładu tekstu literackiego
  f) ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu studiowanych dyscyplin
  g) opisuje sposoby recepcji i interpretacji świata przez człowieka żyjącego w określonej kulturze oraz prezentuje ich odzwierciedlenie w kulturze
  h) identyfikuje i określa cechy i zasady funkcjonowania społeczeństwa wielokulturowego oraz odzwierciedlenia wielokulturowości w kulturze
  i) ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach między językoznawstwem, literaturoznawstwem, kulturoznawstwem i przekładoznawstwem, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin
  j) opisuje miejsce poszczególnych dyscyplin wśród innych nauk humanistycznych, charakteryzuje ich specyfikę metodologiczną i ich wzajemne powiązania
  k) ma wiedzę o najważniejszych rosyjskich współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, potrafi wymienić ich przedstawicieli i omówić wkład we współczesną naukę
  l) charakteryzuje bazę metodologiczną i główne metody wiodących rosyjskich szkół językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych
  m) objaśnia i tłumaczy zależności miedzy rozwojem rosyjskiej i europejskiej myśli naukowej, wskazuje i podsumowuje różnice miedzy kształtowaniem się poszczególnych zjawisk w Rosji i Europie
  n) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania różnych wytworów kultury pod względem językowym, językoznawczym, literackim, kulturoznawczym i translatorskim właściwym dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych filologii
  o) zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  p) ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o złożoności natury języka, jego roli społecznej i historycznej zmienności
  q) rozumie konieczność kompleksowego podejścia do opisu wytworów kultury, potrafi zdefiniować i opisać ich cechy
  r) ma rozległą wiedzę o instytucjach kultury rosyjskiego obszaru językowego i dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym krajów obszaru specjalności
  UMIEJĘTNOŚCI
  a) wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji międzykulturowej
  b) umie analizować prace innych autorów, syntezować różne idee i poglądy, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów
  c) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować potrzebną informację z wykorzystaniem słowników, literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych
  d) planuje wykonanie i nakreśla zakres powierzonego mu zadania badawczego wykorzystując wszelkie źródła informacji naukowej i najnowsze metody badawcze
  e) samodzielnie formułuje tezy do dyskusji lub pracy pisemnej, decyduje o wyborze tekstów literackich do analizy, wyciąga i formułuje wnioski
  f) potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka) oraz zastosować oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia filologii, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w procesie komunikacji i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  g) umiejętnie integruje wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz stosuje posiadaną wiedzę w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  h) rozróżnia odmiany języka literackiego oraz typy języków etnicznych według ich struktury oraz odmiany języka etnicznego według ich funkcji społecznych
  i) posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacji szeroko pojętego procesu komunikacyjnego, formułuje wnioski i tworzy syntetyczne podsumowania w języku specjalności
  j) uzasadnia wybór metody zastosowanej w rozwiązywaniu postawionych zadań, prezentuje wyniki swojej pracy w grupie, zdaje relacje z samodzielnie wykonanych prac pisemnych, tłumaczy i ilustruje wyniki analizy
  k) posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach
  l) prowadzi przygotowaną i spontaniczną dyskusję z użyciem argumentów, zaczerpniętych z tekstów specjalistycznych
  m) posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku rosyjskim
  n) rozwija umiejętność recepcji tekstu specjalistycznego w formie pisemnej w języku rosyjskim
  o) tworzy własne materiały, teksty naukowe i popularno-naukowe
  p) wykorzystuje nowatorskie środki multimedialne w celu opracowania wyników badań
  q) posługuje się bogatym w struktury gramatyczne i słownictwo językiem specjalności
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  a) docenia konieczność ciągłego samokształcenia filologów, jest otwarty na różne formy przyswajania wiedzy, zdobywania i generowania informacji
  b) gromadzi, systematyzuje i opisuje informacje z określonej dziedziny wiedzy i życia społecznego dla własnych potrzeb oraz w celu udostępnienia innym użytkownikom
  c) posiada umiejętność pracy w zespole oraz przekazywania zespołowi zdobytej wiedzy.
  d) odpowiedzialnie formułuje swoje sądy i merytorycznie ocenia postawy innych
  e) wykazuje szczególną dbałość o uczciwość i profesjonalizm, jest zdeterminowany by dociekać i bronić prawdy w badaniach naukowych
  f) potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, jest kreatywny, samodzielnie planuje i organizuje swoją pracę i potrafi dokonywać samooceny swoich działań
  g) przy korzystaniu z różnych źródeł postępuje odpowiedzialnie, zawsze zgodnie z zasadami etyki i prawa autorskiego
  h) jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań
  i) akceptuje przejawy wielokulturowości oraz globalizacji w świecie współczesnym, docenia i akceptuje ich pozytywny wpływ na język oraz kulturę społeczeństwa, zachowuje krytycyzm wobec ich negatywnych przejawów
  j) zna aktualne zjawiska kulturalne, literackie i artystyczne, szczególnie w krajach obszaru języka specjalności
  systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 160 godzin. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest uprawniony do podjęcia pracę jako: tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych; lektor języka rosyjskiego w szkołach językowych (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień pedagogicznych).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński I
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1
5,5
Stylistyka i kultura słowa I
2
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów I
2
Antropologia kulturowa
2
Kulturoznawstwo w ujęciu diachronicznym
2
Wstęp do sztuki interpretacji tekstu
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia przekładu literackiego I
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
6
Tłumaczenie pisemne I
2
Tłumaczenie ustne I
2
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński II
2
Technologie informacyjne w pracy tłumacza
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
5
Stylistyka i kultura słowa II
2
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów II
2
Podstawy filozofii literatury
1
Współczesne teorie kulturoznawcze I
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Historia przekładu literackiego II
2
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
6
Tłumaczenie pisemne II
2
Tłumaczenie ustne II
2
Wykład monograficzny I
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński III
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
6
Stylistyka i kultura słowa III
2
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa I
1
Komunikacja interpersonalna I
1
Współczesne teorie kulturoznawcze II
2
Wstęp do psycholingwistyki
1
Znakowy charakter kultury
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
7
Tłumaczenie pisemne III
2
Tłumaczenie ustne III
2
Wstęp do translatologii stosowanej I
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński IV
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
4,5
Stylistyka i kultura słowa IV
1
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa II
1
Komunikacja interpersonalna II
1
Podstawy socjolingwistyki
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
5,5
Tłumaczenie pisemne IV
2
Tłumaczenie ustne IV
2
Wstęp do translatologii stosowanej II
2
Wykład monograficzny II
2
V - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0