Filologia rosyjska - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, sp. filologia rosyjska oraz sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze stwierdzającej równoważność z dyplomami uzyskanymi w Polsce. Procedurę stwierdzającą równoważność określają odrębne przepisy.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Celem kształcenia dla specjalności filologia rosyjska jest:
  - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka rosyjskiego do poziomu C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  - wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  - przekazanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i historii Rosji.
  - wykształcenie specjalistycznych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
  - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
  - wykształcenie nawyku ustawicznego kształcenia i gotowości do stałego rozwoju zawodowego
  - rozwijanie specjalistycznych umiejętności w zakresie dokonywania przekładów z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski.
  Absolwent kierunku: filologia, specjalność: filologia rosyjska posiada rozszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze Rosji. Absolwent legitymuje się interdyscyplinarnymi kompetencjami pozwalającymi na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego, a także jest otwarty na inne języki i kultury oraz ma świadomość różnorodności językowej i odmienności kulturowej.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii w systemie nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
  - Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w naukach filologicznych (np. językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, przekładoznawstwie, glottodydaktyce) oraz rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu wybranych dyscyplin filologicznych, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki
  - Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę o strukturze współczesnego języka specjalności oraz z wybranego zakresu badań (np. językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych, historycznych, przekładoznawczych lub glottodydaktycznych) właściwych dla obszaru językowego specjalności
  - Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach w obrębie kilku dyscyplin, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii danego obszaru językowego, przekładoznawstwa, glottodydaktyki, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych
  - Ma pogłębioną wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie wybranych dyscyplin, np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i translatoryki danego obszaru językowego
  - Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury pod względem językowym, językoznawczym, literackim, kulturoznawczym i przekładoznawczym właściwym dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych filologii
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  - Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka w ogóle, a także języka specjalności oraz złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  - Zna gramatykę języka specjalności w stopniu zaawansowanym, zbliżonym do rodzimej
  - Posiada bogaty zasób słownictwa w języku specjalności (w tym języku fachowym) oraz rozwiniętą wrażliwość na zmienność języka oraz jego kulturowe i społeczne determinanty
  - Ma rozległą wiedzę o instytucjach kultury danego obszaru językowego i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym Polski oraz krajów obszaru specjalności
  - Ma wiedzę o rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym w odniesieniu do różnych obszarów aktywności człowieka
  - Ma wiedzę w zakresie podstaw prawnych i organizacyjnych instytucji będących potencjalnym środowiskiem zawodowym
  - Ma podstawową wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego i/lub wiedzę na temat podmiotów działalności zawodowej
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień
  - Zna zasady wykonywania zawodów wymagających posługiwania się językiem specjalności (np. w zawodzie tłumacza lub nauczyciela języka, czy innych wymagających użycia języka) w stopniu rozszerzonym
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
  - Potrafi porządkować zasoby bibliograficzne i dokonuje ich selekcji na potrzeby pracy dyplomowej
  - Potrafi samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, poszerzać i wzbogacać słownictwo w języku specjalności i stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych
  - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (np. językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, przekładoznawstwie, glottodydaktyce)
  - Jest w stanie świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę (z zakresu np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki) w praktyce zawodowej oraz w samodzielnej interpretacji i ocenie różnych wytworów kultury
  - Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie filologii (z zakresu np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki) i twórczego stosowania jej w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych
  - Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk filologicznych (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo, glottodydaktyka) oraz zastosować oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia filologii, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego w procesie komunikacji i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  - Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacji szeroko pojętego procesu komunikacyjnego, formułując wnioski i tworząc syntetyczne podsumowania w języku specjalności
  - Ma umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach w języku specjalności
  - Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii (np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, przekładoznawstwo, glottodydaktyka) oraz niespecjalistami w języku specjalności
  - Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych z zakresu wybranych dyscyplin (np. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, przekładoznawstwa, glottodydaktyki) w języku specjalności
  - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień ustnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla filologii w języku specjalności z wykorzystaniem różnych źródeł
  - Posługuje się bogatym w struktury gramatyczne i słownictwo językiem specjalności, w tym językiem fachowym
  - Potrafi uwzględnić różnice kulturowe w komunikacji w języku specjalności lub procesie nauczania języka specjalności
  - Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka specjalności na poziomie C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności intelektualnej oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym
  - Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na temat otaczającego świata do projektowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego, również w zakresie aktywności fizycznej
  - Posiada umiejętność posługiwania się innym językiem obcym niż język specjalności na poziomie B2+ lub językiem fachowym w obrębie języka specjalności
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę nieustannego uaktualniania wiedzy i umiejętności w zakresie języka specjalności i potrafi organizować proces uczenia się innych osób
  - Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując różne w niej role
  - Współpracuje w zespole, wykazując wrażliwość na sądy innych a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko, stosując zasady konstruktywnej dyskusji; współpracuje z opiekunem pracy w zakresie opracowywania materiału empirycznego, jest otwarty na sugestie i propozycje
  - Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań, jest kreatywny, samodzielnie planuje i organizuje swoją pracę i potrafi dokonywać samooceny swoich działań
  - Systematycznie śledzi zmiany zachodzące w języku specjalności i stosuje je w komunikowaniu się w mowie i piśmie
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (np. tłumacza, nauczyciela)
  - Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu i kraju, korzystając z różnych mediów i różnych form oraz propagując wśród innych osób zainteresowania związane z literaturą i kulturą oraz z nauką języka specjalności
  - Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, szczególnie w krajach obszarów językowych specjalności
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu technologii informatycznych, bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach
  - Ma świadomość konieczności wykorzystania wiedzy na temat otaczającego świata do projektowania swojego rozwoju zawodowego i osobistego, docenia znaczenie aktywności fizycznej w harmonijnym rozwoju człowieka
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Praktyka zawodowa odbywa się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem rosyjskim wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności – w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym. Podczas trwania praktyki student wykazuje się biegłą znajomością języka rosyjskiego w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka.
  Cele praktyki:
  kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych.
  konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest uprawniony do podjęcia pracę jako: tłumacz w przedstawicielstwach firm oraz agendach rządowych, samorządowych i pozarządowych; dziennikarz, pracownik mediów; redaktor, adiustator bądź korektor w wydawnictwach książkowych i prasowych; pracownik instytucji kulturalnych; konsultant językowy; pracownik służby dyplomatycznej, służb celnych, straży granicznej; przewodnik turystyczny, pracownik biur podróży, linii lotniczych, przewoźników promowych, firm spedycyjnych; lektor języka rosyjskiego w szkołach językowych (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień pedagogicznych).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w pracy tłumacza
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1
5
ZAL-O
Ćwiczenia
90
Stylistyka i kultura słowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów I
1,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Antropologia kulturowa
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Kulturoznawstwo w ujęciu diachronicznym
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do sztuki interpretacji tekstu
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Historia przekładu literackiego I
2
ZAL-O
Wykład
30
Tłumaczenie pisemne I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
7
EGZ
Ćwiczenia
90
Stylistyka i kultura słowa II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Analiza języka mediów II
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy filozofii literatury
1
ZAL-O
Wykład
15
Współczesne teorie kulturoznawcze I
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Historia przekładu literackiego II
2
EGZ
Wykład
30
Tłumaczenie pisemne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
6
ZAL-O
Ćwiczenia
90
Stylistyka i kultura słowa III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa I
1
ZAL-O
Wykład
15
Komunikacja interpersonalna I
1
EGZ
Wykład
15
Współczesne teorie kulturoznawcze II
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Wstęp do psycholingwistyki
1
ZAL-O
Wykład
15
Znakowy charakter kultury
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
7
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Tłumaczenie pisemne III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do translatologii stosowanej I
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV
4,5
EGZ
Ćwiczenia
90
Stylistyka i kultura słowa IV
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Komunikacja interkulturowa II
1
ZAL-O
Wykład
15
Komunikacja interpersonalna II
1
ZAL-O
Wykład
15
Podstawy socjolingwistyki
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowych
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa
5,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny II
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Tłumaczenie pisemne IV
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Tłumaczenie ustne IV
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wstęp do translatologii stosowanej II
2
EGZ
Wykład
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Ćwiczenia
160
SUMA
30,0