Filologia rosyjska z językiem angielskim - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: W systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty – przedmioty obowiązkowe: język polski i język obcy nowożytny (angielski) i przedmioty do wyboru: historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna lub matematyka. W systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty: język obcy nowożytny (angielski), historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński, język polski.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent:
  Cele kształcenia na kierunku filologia, specjalności: filologia rosyjska:
  - wykształcenie umiejętności językowych do poziomu min. C1 znajomości języka rosyjskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - przekazanie usystematyzowanej wiedzy o literaturze, kulturze i historii rosyjskiej,
  - przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu językoznawstwa rosyjskiego,
  - przekazanie usystematyzowanej wiedzy o strukturze języka rosyjskiego,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego,
  - wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  - wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych,
  - wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.
  Cele kształcenia na kierunku filologia, specjalności: filologia rosyjska z językiem angielskim:
  - wykształcenie umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  - przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów anglojęzycznych,
  - przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego.
  Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma świadomość wielości i różnorodności stanowisk metodologicznych, teorii i szkół naukowych w literaturoznawstwie, językoznawstwie i kulturoznawstwie, umie je wymienić oraz scharakteryzować
  - Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturologii w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  - Zna i definiuje w języku polskim oraz rosyjskim i angielskim podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturologii
  - Definiuje jednostki systemu stylistycznego języka polskiego i rosyjskiego oraz angielskiego; określa kryteria wyróżnienia stylów mowy, definiuje poszczególne style w języku; nazywa cechy charakterystyczne dla poszczególnych stylów języka
  - Zna poetykę i podstawy teorii dzieła literackiego, metody literaturoznawczej analizy i interpretacji dzieł z różnych epok, objaśnia mechanizmy ewolucji procesu literackiego
  - Ma wiedzę o literackich i pozaliterackich (historycznych, filozoficznych, społecznych, ideologicznych, kulturowych) kontekstach literatury i kultury rosyjskiej i angielskiej kształtujących procesy jej tworzenia i odbioru
  - Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu historii Rosji, zna relacje pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami zachodzącymi w Rosji a także podstawową wiedzę z zakresu historii krajów angielskiego obszaru językowego
  - Ma wiedzę faktograficzną na temat Rosji oraz krajów anglojęzycznych, dotyczącą zagadnień geograficznych, demograficznych, ekonomicznych i politycznych i socjokulturowych
  - Ma wiedzę na temat rosyjskich osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki, o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
  - Ma dobrą znajomość szerokiego zasobu leksykalnego, znajomość wyrażeń idiomatycznych i potocznych, zna i stosuje gramatyczne środki językowe, zna układ tekstu pisanego, stosuje podział na akapity, zna zasady interpunkcyjne i ortograficzne
  - Zna podstawowe zagadnienia z zakresu historii, filozofii i kultury rosyjskiej w kontekście kultury europejskiej, rozumie naturę ich powiązań
  - Zna najnowsze materiały dotyczące wskazanych problemów z zakresu teorii i historii literatury rosyjskiej i anglojęzycznej, językoznawstwa i kulturoznawstwa rosyjskiego oraz angielskiego, ich głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach
  - Identyfikuje i charakteryzuje najważniejsze teorie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze, ich założenia i wzajemne powiązania
  - Ma świadomość wielości i różnorodności stanowisk metodologicznych, teorii i szkół naukowych w literaturoznawstwie, językoznawstwie i kulturoznawstwie oraz zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
  - Ma świadomość kompleksowej natury języka i jego złożoności, historycznej zmienności
  - Ma wiedzę o historii, strukturze i odmianach języka rosyjskiego i angielskiego oraz ich procesach rozwojowych od początków po czasy współczesne
  - Zna gramatykę opisową języka rosyjskiego i angielskiego, wybrane zagadnienia z leksykografii, leksykologii, pragmalingwistyki i lingwistyki tekstu, zna współczesną stylistykę
  - Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i rozumie problemy kultury popularnej oraz jej relacje z kulturą wysoką
  - Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Rosji
  2. W kategorii umiejętności:
  - Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje potrzebną informację z wykorzystaniem słowników i literatury przedmiotu
  - Ma podstawowe umiejętności badawcze, używa odpowiednich narzędzi badawczych i metod do opisania poszczególnych zagadnień z historii Rosji, języka rosyjskiego, kultury, literatury rosyjskiej, samodzielnie wyciąga wnioski
  - Nakreśla zakres realizowanego przez siebie zadania, analizuje je stosując poznane metody badawcze
  - Ma umiejętności opracowania i prezentacji wyników swojej pracy: zdaje relację z samodzielnie wykonanych prac pisemnych, tłumaczy i ilustruje wyniki badań, zgodnie z przyjętymi zasadami sporządza bibliografię zebranej literatury krytycznej
  - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności w oparciu o wskazówki opiekuna naukowego oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do pogłębiania swojej wiedzy
  - Wyszukuje, porządkuje, weryfikuje i opracowuje materiały krytyczne i ocenia ich przydatność
  - Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną do opisu i analizy procesów oraz zjawisk z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury i historii Rosji i krajów anglojęzycznych
  - Rozumie i interpretuje zjawiska kultury rosyjskiej w zakresie omawianej problematyki, postrzega i określa ich specyfikę na tle dziedzictwa kulturowego Europy
  - Potrafi analizować, interpretować i oceniać różne rodzaje wytworów kultury rosyjskiej w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
  - Potrafi merytorycznie argumentować i formułować wnioski z zakresu historii, kultury, językoznawstwa i literaturoznawstwa z wykorzystaniem poglądów innych autorów
  - Formułuje tezy do dyskusji lub pracy pisemnej (semestralnej, rocznej, dyplomowej), dobiera materiały do samodzielnej analizy
  - Potrafi porozumiewać się przy użyciu rożnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie studiowanej specjalizacji oraz niespecjalistami w języku rodzimym i obcym (rosyjskim i angielskim)
  - Inicjuje i prowadzi dyskusje na temat wybranych zjawisk w literaturze, kulturze rosyjskiej i kulturze angielskiego obszaru językowego, bierze udział w dyskusjach prowadzonych przez inne osoby
  - Ma umiejętność przygotowania pracy pisemnej w języku polskim i obcym (rosyjskim i angielskim) z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł, wykonuje ją przy użyciu środków multimedialnych i programów komputerowych (Word, Excel, Power Point)
  - Potrafi przygotować i przekazać ustnie klarowną wypowiedź w języku polskim, rosyjskim i angielskim na złożony temat z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł, rozwijając i podtrzymując własne poglądy, a także popierając je dodatkowymi argumentami i przykładami
  - Potrafi merytorycznie reagować na pytania słuchaczy lub ich zastrzeżenia
  - Potrafi zrozumieć skomplikowane informacje, szczegółowo jasno i precyzyjnie opisywać złożone zagadnienia, tworzyć staranne opisy lub narracje w wypowiedzi monologowej, w dyskusjach, umie uzasadnić własne stanowisko i reagować na kontrargumenty
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Świadomie kształtuje i rozwija swoje zainteresowania w zakresie kultury, literatury, języka i historii Rosji i krajów angielskiego obszaru językowego
  - Rozumie potrzebę samodzielnego, permanentnego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu dziedziny studiów i dziedzin pokrewnych
  - Umie pracować samodzielnie i w grupie przyjmując w niej różne role i współpracując z partnerami z grupy i nauczycielem, Jest zdolny do zmiany roli w grupie, wykonuje różne zadania
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  - W badaniach wykazuje dbałość o rzetelność i profesjonalizm, szanuje odmienność poglądów i teorii w ramach badań naukowych i dyskusji publicznej
  - Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego i oceny poszczególnych procesów dziejowych
  - Neguje narzucanie innym światopoglądu, religii i systemu wartości i rozumie potrzebę kompromisu
  - Jest przygotowany do przekazywania posiadanej wiedzy, jest kreatywny, otwarty na nowe rozwiązania, metody i narzędzia badawcze
  - Postrzega przedsięwzięcia związane ze współpracą międzynarodową (polityczne, społeczne, gospodarcze, medialne, kulturalne, naukowe), jako pole do aktywizacji zawodowej
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej oraz społeczno-historycznej w zakresie stosunków międzyludzkich
  - Postrzega środowisko komunikacji językowej jako zjawisko tradycyjnej kultury, tworzonej przez wiele pokoleń, która powinna być kultywowana i chroniona jako dziedzictwo narodowe
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Praktyka zawodowa dla specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim Zgodnie z planem studiów student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej. Student powinien zrealizować praktyki w wymiarze określonym w obowiązujących aktach prawnych.
  Praktyka zawodowa powinna odbyć się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności - w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym.
  Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę danej instytucji i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk, tj.:
  - rodzaj prowadzonej przez instytucję dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową,
  - rozkład dnia instytucji z uwzględnieniem obowiązków tłumacza,
  - oprzyrządowanie techniczne tłumacza w danej instytucji,
  - księgozbiory translatorskie,
  - zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza (programy do przekładu mechanicznego, elektroniczne słowniki translatorskie, strony internetowe dla specjalistów itp.),
  - preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danej instytucji,
  - podstawy prawne cennika usług translatorskich stosowanego w danej instytucji.
  Cele praktyki:
  - wyrobienie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  - konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Po odbyciu praktyki student składa u koordynatora praktyk zawodowych pełną dokumentację dotyczącą przebiegu praktyk, tj.:
  - dziennik praktyk z dokładnie rozpisanym każdym dniem praktyki i pisemną opinią zakładowego opiekuna praktyk,
  - teczkę prac.
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Ukończenie specjalności filologia rosyjska z językiem angielskim pozwala na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka rosyjskiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych Rosji. Absolwent może pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w administracji, turystyce i sektorze usług.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany I
16,5
ZAL-O
Ćwiczenia
210
III - Kierunkowe
Historia Rosji
3
EGZ
Wykład
30
Wstęp do językoznawstwa
3
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do literaturoznawstwa
3
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany II
9,5
EGZ
Ćwiczenia
180
Stylistyka i kultura słowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury rosyjskiej I
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Kultura Rosji I
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praktyczna nauka języka angielskiego I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy I
1
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką I
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią I
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJR konwersacje I
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka praktyczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa II
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia literatury rosyjskiej II
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Kultura Rosji II
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PNJA II
3,5
EGZ
Ćwiczenia
60
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy II
2
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką II
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJR gramatyka z ortografią II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje II
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia i kultura krajów anglojęzycznych
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej III
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Kultura Rosji III
1
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
PNJA III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Scs
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Proseminarium językoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium kulturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium literaturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru a
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy III
1
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje III
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa IV
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia języka rosyjskiego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej IV
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
PNJA IV
4
EGZ
Ćwiczenia
90
Wybrane zagadnienia z literatur anglojęzycznych
1,5
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Specjalizacyjne
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Ćwiczenia
160
Przedmiot do wyboru IV
1,5
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru b
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot specjalnościowy IV
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje IV
6
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią IV – czytanie z leksyką IV – konwersacje IV
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka angielskiego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
PNJA V
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
IV - Specjalnościowych
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
9
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2,5
ZAL-O
Wykład
30
V - Specjalizacyjne
Przedmiot do wyboru V
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0