Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego-I st-licencjackie ST

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny – niemiecki oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język obcy nowożytny – niemiecki, język polski i jeden z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Celem kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska jest:
  • wykształcenie umiejętności językowych do poziomu co najmniej B2+/C1 znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów angielskiego obszaru językowego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa angielskiego,
  • przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka angielskiego,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, prezentacji zdobytej wiedzy w języku angielskim,
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji,
  • wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych,
  • wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.
  Specjalność nauczycielska w zakresie języka angielskiego
  Oprócz kompetencji merytorycznych studia na filologii angielskiej dodatkowo umożliwiają uzyskanie wiedzy, umiejętności i uprawnień pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym. Szczegółowe cele kształcenia w tym zakresie przewidują realizację zajęć w zakresie:
  • przekazania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego,
  • wykształcenia umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem na I i II etapie edukacyjnym,
  • przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu języka angielskiego we współczesnym świecie i jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej
  - Zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz metodyki nauczania języka angielskiego
  - Wie, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, jak przebiega proces akwizycji języka ojczystego i obcego
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa angielskiego, literaturoznawstwa, historii Anglii i USA, oraz kulturoznawstwa krajów angielskiego obszaru językowego
  - Ma podstawową wiedzę na temat teorii językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych, zna ich najważniejszych przedstawicieli, główne kierunki rozwoju oraz najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie tych dyscyplin filologicznych
  - Ma świadomość złożoności języka i jego struktury ze szczególnym uwzględnieniem systemu dźwięków, składni i morfologii w całym systemie języka oraz opisuje kontrasty występujące między językami polskim i angielskim w tych aspektach
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię adekwatną do omawianych zagadnień literaturoznawczych w zakresie rodzajów, gatunków, konwencji, tropów stylistycznych, zabiegów literackich, zilustrowaną odpowiednimi przykładami (np. cytaty, fragmenty lub całe teksty literackie), zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł literackich należących do różnych gatunków i konwencji
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie historii literatury angielskiej i amerykańskiej, zna najważniejszych przedstawicieli literatury angielskiej i amerykańskiej i ich wybrane dzieła
  - Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii literatury angielskiej i amerykańskiej z historią Anglii i USA oraz historią kultury europejskiej
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą historycznych uwarunkowań kultury krajów anglojęzycznych
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kultury i instytucji życia publicznego i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, społecznym i politycznym wybranych krajów angielskiego obszaru językowego
  - Posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów; zna metodykę wykonywania zadań w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych)
  - Posiada wiedzę na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego w działalności pedagogicznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń
  - Posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich)
  - Posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych , wychowawczych i opiekuńczych
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony dóbr intelektualnych i prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  - Ma świadomość kompleksowej natury języka angielskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do swojego doświadczenia z językiem ojczystym i angielskim jako językiem obcym, a także potrafi porównać języki angielski i polski pod względem fonetycznym, morfologicznym, składniowym, semantycznym, pragmatycznym i socjolingwistycznym
  - Potrafi wyjaśnić sposób artykułowania dźwięków angielskich oraz reguł gramatycznych języka angielskiego
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować zjawiska językowe, literackie i kulturowo-historyczne i dydaktyczne oraz użytkować te informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
  - Potrafi wyszukać, wyjaśniać i użytkować słownictwo angielskie dotyczące życia codziennego oraz obejmujące język specjalistyczny wykorzystując różne źródła i sposoby (słowniki, Internet, itp.)
  - Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze (formułowanie problemów badawczych, dobór narzędzi badawczych, prezentację wyników), które pozwalają na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa angielskiego, a także potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli różnych szkół językoznawczych
  - Posiada umiejętność dyskusji i merytorycznego argumentowania na temat obserwowanych zjawisk językowych, literackich, kulturalnych i dydaktycznych z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania własnych wniosków
  - Samodzielnie rozwija umiejętności badawcze w zakresie językoznawstwa angielskiego, literatury angielskiej i amerykańskiej i kulturoznawstwa angielskiego oraz metodyki nauczania języka angielskiego kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych w tekstach literackich; umie również identyfikować, analizować, porównywać, oceniać, selekcjonować i opisywać cechy dystynktywne z różnych źródeł literackich
  - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretyczno-literackimi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu historii literatury w odniesieniu do badanego tekstu literackiego, umie rozpoznawać cechy gatunkowe utworów literackich, konwencje i zabiegi literackie, przeprowadzić ich krytyczną analizę porównawczą i interpretację, jak również potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli literatury angielskiej i amerykańskiej
  - Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)
  - Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych (prace zaliczeniowe, semestralne) w języku angielskim, tj. w języku tekstów źródłowych omawianych na zajęciach i właściwym dla kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  - Potrafi rozpoznać różne rodzaje praktyk kulturowych charakterystycznych dla krajów angielskiego obszaru językowego i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenie ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym; potrafi wymienić głównych przedstawicieli życia politycznego i kulturalnego krajów anglojęzycznych
  - Potrafi zrozumieć i wyjaśnić strukturę organizacyjną tekstu napisanego i usłyszanego; potrafi uporządkować tekst pisany, zanalizować go, znaleźć w nim potrzebne informacje, dopasować, skorygować je i zinterpretować, a w tekście usłyszanym znaleźć potrzebne informacje i stwierdzić ich prawdziwość
  - Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych (prezentacji) oraz przygotowania typowych prac pisemnych (prace zaliczeniowe, semestralne) w języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żródeł
  - Potrafi słuchać i czytać ze zrozumieniem różnorodne teksty w języku angielskim, definiować i charakteryzować podstawowe strategie czytelnicze i strategie stosowane przy słuchaniu
  - Potrafi samodzielnie zdobyć potrzebne informacje, aby poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie w języku angielskim na typowe tematy, stosując poprawną wymowę/ortografię, adekwatne do tematu słownictwo i różnorodność struktur gramatycznych
  - Potrafi porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, z użytkownikami tego języka na tematy z życia codziennego oraz ze specjalistami w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
  - Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą teoretyczną przy samodzielnym rozwijaniu swoich umiejętności językowych: poprawności wymowy dźwięków angielskich, stosowania właściwego słownictwa i właściwych rejestrów wypowiedzi ustnych i pisemnych umożliwiających skuteczną komunikację
  - Potrafi zastosować opis i klasyfikację dźwięków języka angielskiego, właściwe słownictwo i struktury gramatyczne w pracy zawodowej nauczyciela języka angielskiego
  - Ma umiejętności językowe w zakresie dyscyplin naukowych, właściwych dla filologii angielskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+/C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, ustawicznego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego
  - Potrafi współdziałać w zespole, pełniąc różne role; posiada elementarne umiejętności organizacyjne; umie podejmować i wyznaczać zadania
  - Jest gotowy do podejmowanie wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela
  - Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka angielskiego; w sposób etyczny diagnozuje i ocenia ucznów
  - Ma świadomość roli prawidłowej wymowy w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela jezyka angielskiego, jak również doboru właściwej metody opisu i analizy przy wyjaśnianiu uczniom zjawisk zachodzących w języku angielskim
  - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i jest gotowy podejmowac działania na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły
  - Ma świadomość odpowiedzialności spoczywającej na nauczycielu języka angielskiego w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego angielskiego obszaru językowego
  - Ma świadomość znaczenia języka w kształtowaniu tożsamości jednostkowej i grupowej, znaczenia języka w procesach myślowych, wpływu języka na ludzi
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym kształtowanym przez dziedzictwo literatury, korzystając z różnych mediów i form, a także interesuje się nowymi zjawiskami w życiu codziennym, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych oraz ich relacji z innymi dziedzinami sztuki.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Praktyka zawodowa dla specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego.
  Kształcenie na studiach pierwszego stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego obejmuje odbycie obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
  1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) obserwowanie:
  a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk podczas prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
  b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz używanych pomocy dydaktycznych,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub uczniami podczas lekcji,
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  f) sposobu oceniania uczniów,
  g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
  i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
  b) organizowaniu pracy w grupach,
  c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  g) organizowaniu przestrzeni klasy,
  h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści i etapu edukacyjnego,
  c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu uczniów,
  f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  5) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
  6) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych
  i prowadzonych lekcji,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
  Forma zaliczenia praktyk:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej ilości godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) lub biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations i instytucjach usługowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
5
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane
5
III - Kierunkowe
Fonetyka praktyczna
2
Historia Anglii i USA
2
Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
2
Wstęp do językoznawstwa
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład do wyboru
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie ze stylistyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
5
Praktyczna nauka języka angielskiego - umiejętności zintegrowane
5
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, umiejętności zintegrowane
0
III - Kierunkowe
Historia Anglii i USA
2
Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
V - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia filozofii
2
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - czytanie ze słuchaniem
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
2,5
III - Kierunkowe
Fonetyka z intonacją
2
Gramatyka opisowa - składnia i morfologia
3,5
Historia literatury angielskiej
3,5
Wstęp do literaturoznawstwa
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy dydaktyki
3
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład do wyboru
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – czytanie ze słuchaniem
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje z leksyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, pisanie akademickie, konwersacje z leksyką, czytanie ze słuchaniem
0
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa - składnia i morfologia
3,5
Historia literatury amerykańskiej
1,5
Historia literatury angielskiej
3,5
Proseminarium
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
4,5
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w naukach humanistycznych
2
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - czytanie ze słuchaniem
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje z leksyką
2,5
III - Kierunkowe
Historia języka angielskiego
2
Historia literatury amerykańskiej
4
Historia literatury angielskiej
3,5
Kurs specjalizacyjny
3
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
3
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – Retoryka
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – czytanie ze słuchaniem
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje z leksyką
2,5
Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna, konwersacje z leksyką
0
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2
Historia języka angielskiego
2
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa
6
Wykład monograficzny
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Elementy psychologii w edukacji
3
V - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
SUMA
30,0