Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego- studia pierwszego stopnia- licencjackie ST

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi konkurs (ranking) sumy% punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „nowej matury” z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. przedmiotów obowiązkowych: język polski, język obcy nowożytny – niemiecki oraz jednego przedmiotu do wyboru z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński i kultura antyczna lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” z przedmiotów język obcy nowożytny – niemiecki, język polski i jeden z wymienionych: historia, geografia, matematyka, język łaciński.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Cele kształcenia na specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego obejmują: wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa germańskiego, przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego, wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego, wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, analizowania i wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji, wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych, wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.
  W przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego
  szczegółowe cele kształcenia przewidują realizację zajęć w zakresie:
  przekazania wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego, wykształcenia umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem na I i II etapie edukacyjnym,
  przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy
  - Zna elementarną terminologię używaną w językoznawstwie germańskim i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma elementarną wiedzę o miejscu językoznawstwa germańskiego w systemie nauk oraz jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
  - Ma elementarną i uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin językoznawstwa germańskiego, obejmującą ich teorię, terminologię i metodologię
  - Ma elementarną wiedzę o prowadzeniu badań w językoznawstwie germańskim, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, zna podstawowe tradycje paradygmatyczne, z których wywodzą się poszczególne metody
  - Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty w językoznawstwie germańskim, rozumie ich historyczne i interdyscyplinarne uwarunkowania
  - Ma elementarną wiedzę o zastosowaniu wyników badań językoznawstwa germańskiego stosowanego oraz ich przyczynku do rozwoju innych dziedzin i rozwoju cywilizacyjnego
  - Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania na płaszczyźnie lingwistycznej
  - Ma elementarną wiedzę o istocie, rozwoju i historii języka niemieckiego, rozumie wybrane paradygmaty, koncepcje i teorie języka
  - Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka niemieckiego i jego opisie gramatycznym, rozumie różnice pomiędzy językiem mówionym a pisanym
  - Ma podstawową wiedzę dotyczącą artykulacji dźwięków w języku niemieckim, akcentowania wyrazów oraz intonacji zdaniowej, zna bazę artykulacyjną, rozumie proces powstawania oraz zasady poprawnej realizacji dźwięków
  - Ma świadomość kompleksowości języka niemieckiego w zakresie struktur i kategorii gramatycznych oraz podstawową wiedzę na temat subsystemów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa)
  - Ma elementarną wiedzę na temat przebiegu procesów akwizycji języka ojczystego i języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi procesami, zna podstawowe teorie dotyczące akwizycji i uczenia się języków, rozumie wpływ czynników indywidualnych, czynników zewnętrznych oraz języka pierwszego na akwizycję języka drugiego / obcego
  - Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej historii literatury niemieckiego obszaru językowego, jej powiązaniach z innymi dziedzinami nauki oraz kierunkach rozwoju
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat periodyzacji procesu historyczno-literackiego, różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyki, ewolucji postaw czytelniczych, problemów i motywów literackich
  - Ma wiedzę na temat omawianych epok literackich, zna tło historyczno-kulturowe dzieł reprezentatywnych dla danej epoki, zna czołowych przedstawicieli, orientuje się w kierunkach i formach literackich
  - Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich
  - Ma świadomość kompleksowości literatury i języka, zjawisk kulturowych i estetycznych, powiązań literatury ze sztuką, filozofią i innymi dziedzinami nauk
  - Zna elementarną terminologię używaną w zakresie historii literatury języka niemieckiego i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat literatury niemieckiej: nazywa tendencje i kierunki literackie, wymienia przykłady utworów charakterystycznych dla danego kierunku literackiego, rozróżnia gatunki i konwencje literackie omawianych dzieł, identyfikuje zjawiska kulturowe będące tłem omawianych lektur, wyjaśnia zależności, rozpoznaje motywy
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego, obejmującą podstawową terminologię; zna instytucje oraz przedstawicieli kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym Polski oraz krajów niemieckojęzycznych
  - Ma elementarną wiedzę o uwarunkowaniach społeczno-historycznych mających wpływ na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych
  - Ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat rozwoju procesów historyczno-kulturowych krajów niemieckiego obszaru językowego, najistotniejszych wydarzeń historycznych
  - Zna różne kierunki badań historycznych w wymiarze politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturowym; rozumie, że badania i debata historyczna są procesem trwałym, który niesie ze sobą nieustanne zmiany i rozwój poglądów
  - Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego; zna struktury i funkcje systemu edukacji – cele, podstawy prawne, i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
  - Ma wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych; zna sposoby postępowania w przypadku problemów dydaktycznych i wychowawczych
  - Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych pojęć i zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, zna zasady cytowania, techniki sporządzania bibliografii i przypisów
  2. W kategorii umiejętności:
  - Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu językoznawstwa germańskiego, literatury, kultury i historii obszaru niemieckojęzycznego z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
  - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej: językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa
  - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych
  - Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień językoznawczych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych; korzystając zarówno z dorobku językoznawstwa jak i innych dyscyplin
  - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa germańskiego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zagadnień związanych z akwizycją języka pierwszego i następnych
  - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno ze specjalistami w zakresie językoznawstwa germańskiego, literatury oraz kultury obszaru niemieckojęzycznego, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
  - Ma umiejętność dyskusji, merytorycznej argumentacji, prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii dotyczących omawianych zagadnień z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i glottodydaktyki oraz umiejętność formułowania wniosków w języku niemieckim
  - Potrafi w spójny sposób konstruować wypowiedź ustną i pisemną w języku niemieckim na tematy z zakresu językoznawstwa, historii literatury niemieckiego obszaru językowego i literatury współczesnej, kulturoznawstwa, historii niemieckiego obszaru językowego, glottodydaktyki, stosując pojęcia właściwe dla danej dyscypliny, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i korzystając z literatury przedmiotu
  - Potrafi wyszczególnić główne zjawiska i procesy kulturowe charakterystyczne dla kulturowego rozwoju krajów niemieckiego obszaru językowego; rozpoznaje istotne nurty w architekturze i sztuce oraz różne rodzaje wytworów kultury krajów niemieckojęzycznych
  - Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych
  - Samodzielnie wyszukuje informacje na interesujący go temat, korzystając przy tym z różnych materiałów źródłowych i technik komunikacyjnych; stosuje słowniki jedno- i dwujęzyczne, by wyszukać i określić właściwe kategorie gramatyczne, znaleźć potrzebne jednostki leksykalne i struktury gramatyczne – także przygotowując scenariusze / konspekty zajęć
  - Posiada umiejętność przygotowania i prezentowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego i tematy popularnonaukowe, wyraża w komunikacji ustnej wszystkie intencje językowe na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; w przypadku luk w zasobach językowych stosuje odpowiednie strategie kompensacyjne
  - Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych na tematy z życia codziennego i tematy popularnonaukowe (sprawozdania, rozprawki, streszczenia, opisy, relacje z własnych przeżyć i doświadczeń, recenzje, listy), wyraża w komunikacji pisemnej wszystkie intencje językowe na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  - Ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w tym zakresie, wyznacza kierunek własnego rozwoju i kształcenia
  - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie językowej kompetencji komunikacyjnej, rozumie potrzebę jej ciągłego doskonalenia – także w kontekście ciągłego doskonalenia się nauczyciela
  - Ma przekonanie o konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej (np. Jako nauczyciel), dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą
  - Ma świadomość różnorodności kulturowej, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowo-językowego, wspierania komunikacji interkulturowej i porozumienia polsko-niemieckiego; konfrontując się z zagadnieniem tożsamości kulturowej występującej w tekstach literackich, umacnia w sobie poczucie odpowiedzialności za zachowanie i przekaz dziedzictwa kulturowego
  - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu badawczego w zakresie dyscypliny wybranej specjalizacji dyplomowej (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub kulturoznawstwa); wykazuje kreatywność, samodzielność i angażuje się w proces jego powstawania, przestrzega ustalonych terminów i poczynionych ustaleń
  - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, w której przyjmuje różne role, nad identyfikowaniem i porządkowaniem wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin filologii germańskiej, reprezentując postawę otwartą wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów
  - Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych form, szczególnie śledząc wydarzenia zachodzące w krajach obszaru niemieckojęzycznego
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Kształcenie na studiach pierwszego stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego obejmuje odbycie obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. W II semestrze studiów student odbywa praktykę pedagogiczno-psychologiczną w wymiarze 40 godzin, zaś w IV semestrze studiów, praktykę ciągłą w wymiarze 120 godzin.
  Praktyki odbywają się w przedszkolach i szkołach podstawowych.
  W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
  1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) obserwowanie:
  a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk podczas prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
  b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz używanych pomocy dydaktycznych,
  c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub uczniami podczas lekcji,
  d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
  e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
  f) sposobu oceniania uczniów,
  g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
  h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
  i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów,
  z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
  k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:
  a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
  b) organizowaniu pracy w grupach,
  c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
  d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
  e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
  f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
  g) organizowaniu przestrzeni klasy,
  h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
  a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
  b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści i etapu edukacyjnego,
  c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
  d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
  e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu uczniów,
  f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
  g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
  h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
  j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
  l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;
  5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:
  a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
  b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
  c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
  d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
  e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych
  i prowadzonych lekcji,
  f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
  Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych.
  Studia na specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Ukończenie specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego umożliwia podjęcie pracy jako nauczyciel języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych
2
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do literaturoznawstwa
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
30
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka, słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka niemieckiego
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wstęp do językoznawstwa
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia filozofii
2
ZAL-O
Wykład
30
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
3
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego– Słuchanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka niemieckiego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
2
EGZ
Wykład
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Wiedza o akwizycji i nauce języków
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Podstawy dydaktyki
3
ZAL-O
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
III - Kierunkowe
Frazeologia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Proseminarium A
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Proseminarium B
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Słowotwórstwo języka niemieckiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wiedza o akwizycji i nauce języków
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Emisja głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Technologie informacyjne w humanistyczne i naukach społecznych
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką
0
EGZ
Egzamin
0
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia języka niemieckiego
1,5
EGZ
Wykład
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Dydaktyka języka obcego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
30
0
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka kontrastywna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Kultura krajów niemieckojęzycznych
3
EGZ
Wykład
30
Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
3
ZAL-O
Wykład
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot specjalizacyjny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0