Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2021Z

Kod przedmiotu1400S1O-DJOII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Egzamin
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
Opis ćwiczeńSpecyfika uczenia się i nauczania oraz projektowanie zajęć na II etapie edukacyjnym. Podręczniki, pakiety edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne przeznaczone dla II etapu edukacji, gry i zabawy językowe, ewaluacja tych materiałów. Lekcja języka niemieckiego na II etapie kształcenia: rytuały nauczyciela i ucznia, stymulowanie interakcji, formułowanie celów, dobór treści oraz materiałów dydaktycznych pod kątem realizacji celów. Praca nad subsystemami języka, rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów. Motywowanie, ocenianie i dyscyplinowanie na II etapie edukacyjnym. Ocenianie bieżące, semestralne, roczne, konstruowanie testów i sprawdzianów z uwzględnieniem wszystkich sprawności.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wprowadzenie w zagadnienia dydaktyki nauczania języka niemieckiego na II etapie edukacyjnym. Nadrzędnym celem jest wyrobienie u studentów kompetencji nauczycielskich związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela i kompetencji dydaktycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego na II etapie edukacyjnym.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bimmel, P. Kast, B., Neuner, G., wyd. Langenscheidt, Deutschunterricht planen Neu, 2011r., tom
Uwagi