Frazeologia

Phraseology

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-FRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia obejmują następujące treści: cechy frazeologizmów (stałość, idiomatyczność, wieloczłonowość), klasyfikacja i rodzaje frazeologizmów (idiomy, kolokacje, wyrażenia komparatywne, frazeologizmy zoonimiczne, kulinaryzmy itp.), występowanie frazeologizmów w różnych rodzajach i częściach tekstów oraz ich funkcje (frazemy w języku reklamy, w sloganach reklamowych, w języku ekonomii, sportu, języku nauki itp.), frazeologizmy i ich modyfikacje, idiomy a metafory, kolokacje a luźne związki wyrazowe, kolokacje a słowotwórstwo.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniazajęcia mają na celu zapoznanie z różnymi rodzajami związków frazeologicznych w języku niemieckim i wskazanie na podobieństwa i różnice między tymi związkami w języku niemieckim o polskim; zbudowanie świadomości leksykalnej studentów, w tym świadomości frazeologicznej, zwrócenie ich uwagi na odtwarzalność pewnych elementów języka w różnych rodzajach tekstów oraz przygotowanie ich do badań nad użyciem stałych związków frazeologicznych w różnych rejestrach języka.
Literatura podstawowa1) Burger, Harald, Phraseologie, Erich Schmidt, 2015 2) Fleischer, W, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, VEB, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak