Gramatyka kontrastywna

Contrastive Grammar

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-GRAMK1h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty lingwistyczne na studiach I stopnia (semestry 1-4).
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej B2 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńKontrastywne aspekty składniowe i tekstologiczne w języku polskim i niemieckim. Analiza lingwistyczna wybranych rodzajów tekstów, służąca określeniu podobieństw i różnic występujących tak na płaszczyźnie leksykalnej i składniowej, jak i w warstwie tekstologicznej, uwzględniająca kryteria tekstowości, płaszczyznę stylistyczną tekstu oraz aspekty intra- i interkulturowe.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć z gramatyki kontrastywnej jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią i metodologią badań kontrastywnych. Dzięki zajęciom studenci zdobywają wiedzę w zakresie różnic i podobieństw, które można stwierdzić w obrębie różnych podsystemów języka niemieckiego i polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny składniowej. Uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania w sobie umiejętności dokonywania analizy kontrastywnej określonych zjawisk językowych, zwracając szczególną uwagę na struktury podatne na interferencję. Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności analizy kontrastywnej wybranych struktur i płaszczyzn językowych, dokonywanej w oparciu o zróżnicowaną literaturę przedmiotu. Dzięki zastosowanym formom i metodom dydaktycznym student doskonali umiejętność pracy indywidualnej i grupowej, przejmując odpowiedzialność za swój proces kształcenia językowego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bartnicka, B, wyd. -, Grammatik des Polnischen., 2004r., tom 2) Engel, U. / Tomiczek, E, wyd. -, Wie wir reden. Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast., 2010r., tom
UwagiWarunkami otrzymania zaliczenia są: oceny pozytywne ze wszystkich prac pisemnych (>60%), obecność i aktywność na zajęciach. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze.