Gramatyka opisowa języka niemieckiego

Descriptive grammar of German

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-GROJRNh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneznajomość gramatyki opisowej języka polskiego
Opis ćwiczeńPrzedmiotem ćwiczeń jest morfologia języka niemieckiego. Omawiane są szerzej, bardziej szczegółowo wybrane zagadnienia z wykładów. W celu zrozumienia treści teoretycznych wykonuje się ćwiczenia wskazujące na charakterystyczne właściwości poszczególnych części mowy. Ćwiczenia obejmują następujące treści: Co to jest gramatyka? Rodzaje gramatyk. Krótki opis poszczególnych dyscyplin lingwistycznych. Części mowy w języku polskim (opis, nazewnictwo). Części mowy w języku niemieckim (nazewnictwo, cechy charakterystyczne). Co to jest morfem? Czym zajmuje się morfologia? Podział morfemów. Rozkładanie słów na morfemy. Nazywanie wyodrębnionych morfemów (ćwiczenia praktyczne). Czasownik: czasowniki mocne, słabe i mieszane (starke, schwache, gemischte Werben). Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (transitive/ intransitive Werben). Aktionsarten des Verbs (rodzaj czynności nazywanej przez czasownik) – teoria, wyjaśnienie). Przymiotnik: deklinacja, stopniowanie, użycie.
Opis wykładówWykłady mają na celu zapoznanie studenta z częściami mowy w j. niemieckim, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części mowy w j. niemieckim. Wykłady obejmują następujące treści: Wyszczególnienie i opis części mowy; czasownik (czas, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, strona (strona czynna, strona bierna), formy konkurencyjne dla strony biernej, tryb (oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący), formy konkurencyjne dla trybu rozkazującego, imiesłowy); rzeczownik (rodzajnik, przypadek, deklinacja rzeczownika), przymiotnik (użycie, stopniowanie, odmiana); przysłówek, zaimek, przyimek, spójnik, partykuła, słówka modalne, negacja, słowa dźwiękonaśladowcze, ekwiwalenty zdania.
Cel kształceniaCelem zajęć jest najpierw powtórzenie wiadomości z zakresu morfologii j.polskiego, a następnie zapoznanie studenta z terminologią z zakresu morfologii j.niemieckiego, z podziałem na tradycyjne części mowy:czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła, słówka modalne, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Wskazanie na różnice i podobieństwa w zakresie części mowy i ich funkcji w języku polskim i języku niemieckim. Student powinien potrafić opisać omawiane części mowy w j. niemieckim.
Literatura podstawowa1) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländeruntrricht., Berlin/ München: Langenscheidt. , 2001 2) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Übungsgrammatik Deutsch., Berlin/ München: Langenscheidt, 2000 3) Drosdowski, G., Duden. Die Grammatik, Bd. 4., Mannheim/Leipzig/ Wien/ Zürich, Meyers Lexikonverlag, 1995 4) Gajos-Paradowska, Ewa, Gramatyka opisowa języka polskiego: przewodnik dla studentów studiów zaocznych., Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej., 1995 5) Świdziński, Marek, Elementy gramatyki opisowej języka polskiego., Warszawa: Wydawnictwo UW., 1997 6) Dreyer H./Schmitt R., Praktyczna gramatyka języka niemieckiego., Verlag für Deutsch, Rea., 1996 7) Czochralski J., Gramatyka niemiecka dla Polaków., Wiedza Powszechna., 1990
Literatura uzupełniająca1) Golonka, Joanna, Beschreibende Grammatik des Deutschen für polnische Studenten - Morphologie und Syntax., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego., 2012
Uwagi