Kultura krajów niemieckojęzycznych

Culture of German-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu1424S1O-KKN1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria krajów niemieckiego obszaru językowego
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego na poziomie B2+
Opis ćwiczeń_
Opis wykładówNa zajęciach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z szeroko pojmowaną kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Problematyka zajęć dotyczy podstawowej wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych, historii, architektury, malarstwa, rzeźby oraz muzyki w krajach niemieckiego obszaru językowego na przestrzeni dziejów.
Cel kształceniaCelem zajęć jest dostarczenie studentowi najistotniejszych wiadomości z zakresu uwarunkowań społeczno-historycznych w krajach niemieckojęzycznych wpływających na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych oraz ich oddziaływanie na aktywność człowieka w danej epoce w tychże krajach.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H, Dzieje kultury niemieckiej, 2006r., tom
UwagiPrzedmiot kończy się egzaminem po 6. sem.