Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2019Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNGP1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego na poziomie A1 wg ESOKJ
Opis ćwiczeńPrzedmiotem zajęć z gramatyki praktycznej są zagadnienia z zakresu morfologii, ze szczególnym uwzględnieniem takich kategorii, jak: rzeczownik (określenie rodzaju rzeczownika, homonimy, liczba mnoga, typy deklinacji, złożenia, rekcja rzeczownika), rodzajnik (deklinacji rodzajnika określonego i nieokreślonego, użycie rzeczownika z rodzajnikiem i bez rodzajnika), zaimek osobowy, czasownik (typy koniugacji: mocna, słaba, mieszana, zasady tworzenia i użycia czasów, użycie czasowników przechodnich i nieprzechodnich, odmiana czasowników zwrotnych, przyimkowa i bezprzyimkowa rekcja czasownika, tryb rozkazujący.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest rozwój sprawności językowej w zakresie poprawności gramatycznej, odpowiadającej poziomowi A2+ według ESOKJ. Zajęcia służą utrwaleniu posiadanej wiedzy oraz nabyciu nowych kompetencji, pozwalających na wchodzenie w interakcje językowe z zachowaniem poprawności gramatycznej. Różnorodne formy ćwiczeń oraz zastosowane metody pracy indywidualnej i grupowej pozwalają studentowi utrwalać nabywaną wiedzę dzięki stosowaniu jej w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Hering, Matusek, Perlmann-Balme, wyd. Hueber, Übungsgrammatik DaF, 2006r., tom 2) Helbig, Buscha, wyd. Langenscheidt, Übungsgrammatik Deutsch, 2000r., tom
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych, o ile nie zaliczy pracy w I terminie (próg zaliczeniowy - 60%). W przypadku braku pozytywnych ocen z testów student może być zakwalifikowany do testu semestralnego, który odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć, a jego wynik decyduje o zaliczeniu bądź braku zaliczenia ćwiczeń. Ocenie podlegają także przygotowanie studenta, jego aktywność i jego zaangażowanie podczas zajęć.