Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2021L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNGPa2h
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN w semestrach 1-5.
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej C1 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńzajęcia służą podsumowaniu, utrwaleniu i rozszerzeniu wiedzy z zakresu składni języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak nominalizacja-werbalizacja, transformacje zdań prostych i złożonych, użycie werbalnych fraz składniowych.
Opis wykładów-
Cel kształceniautrwalenie i systematyzacja wiedzy z zakresu gramatyki praktycznej oraz jej poszerzenie, a także rozwijanie poprawności gramatycznej. Ponadto za cel przyjęto rozwijanie umiejętności łączenia teoretycznej znajomości zasad gramatycznych z praktycznym ich zastosowaniem służącej w konsekwencji płynnemu posługiwaniu się językiem niemieckim. Podstawowym celem jest kształtowanie kompetencji gramatycznej, a w konsekwencji celem szczegółowym przeciwdziałanie interferencji. Projektowany poziom biegłości językowej wg ESOKJ: C1.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Buscha, Anne & Linthout, Gisela , wyd. Schubert, Das Oberstufenbuch, tom 2) Buscha, Anne & Linthout, Gisela , wyd. Schubert, Das Mittelstufenbuch, 2000r., tom 1,2
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych, o ile nie zaliczy pracy w I terminie (próg zaliczeniowy - 60%). Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Ocenie podlegają także aktywność studenta podczas zajęć i jego zaangażowanie.