Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2019L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNGPah
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGramatyka praktyczna w I semestrze.
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej A2+ wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńTematyka zajęć koncentruje się wokół takich zagadnień gramatycznych, jak: czasownik (zasady użycia czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych, odmiana i znaczenie czasowników modalnych w wypowiedzi obiektywnej, zasady tworzenia i użycia strony biernej, zaimek dzierżawczy, przymiotnik (deklinacja po rodzajniku, zaimku dzierżawczym i przeczeniu kein).
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest rozwój sprawności językowej w zakresie poprawności gramatycznej, odpowiadającej poziomowi biegłości językowej B1 według ESOKJ. Zajęcia służą utrwaleniu posiadanej już wiedzy oraz nabyciu nowych kompetencji, pozwalających na wchodzenie w interakcje językowe z zachowaniem poprawności gramatycznej. Różnorodne formy ćwiczeń oraz zastosowane metody pracy indywidualnej i grupowej pozwalają studentowi utrwalać nabywaną wiedzę dzięki stosowaniu jej w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Hering, Matussek, Perlmann-Balme, wyd. Hueber, Übungsgrammatik DaF, 2006r., tom 2) Hall, Scheiner, wyd. Hueber, Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, 2005r., tom 3) Helbig, Buscha, wyd. Langenscheidt, Übungsgrammtik Deutsch, 2000r., tom
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych (próg zaliczeniowy testów - 60%). terminie (próg zaliczeniowy - 60%). W przypadku braku pozytywnych ocen z testów student może być zakwalifikowany do testu semestralnego, który odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć, a jego wynik decyduje o zaliczeniu bądź braku zaliczenia ćwiczeń. Student, który zaliczył wszystkie testy i aktywnie uczestniczył w zajęciach, otrzymuje zaliczenie ćwiczeń i przystępuje do egzaminu z PNJN, którego elementem jest test gramatyczny (semestr 1-2).