Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2020L

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNGPapowh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePNJN w semestrach 1-3.
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej B1+ wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńpraca na ćwiczeniach z gramatyki praktycznej w semestrze IV koncentruje się na takich zagadnieniach gramatycznych, jak: przymiotnik (deklinacja, stopniowanie, rekcja), imiesłowy (Partizip I i Partizip II w roli przydawki i w funkcji rzeczownika), zdania przydawkowe (budowa, użycie, transformacje z użyciem przydawki rozwiniętej), Gerundivum, dopowiedzenie (Apposition), formy wyrażania zaprzeczenia (słowa przeczące, przeczenie z użyciem przedrostków i przyrostków), liczebniki główne i porządkowe.
Opis wykładów-
Cel kształceniarozwój sprawności językowej w zakresie poprawności gramatycznej, odpowiadającej poziomowi biegłości językowej B2 według ESOKJ. Zajęcia służą utrwaleniu posiadanej już wiedzy oraz nabyciu nowych kompetencji, pozwalających na wchodzenie w interakcje językowe z zachowaniem poprawności gramatycznej. Różnorodne formy ćwiczeń oraz zastosowane metody pracy indywidualnej i grupowej pozwalają utrwalać nabywaną wiedzę dzięki stosowaniu jej w różnych kontekstach sytuacyjnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Helbig, Buscha, wyd. Langenscheidt, Übungsgrammtik Deutsch, 2000r., tom 2) Földeak, wyd. Hueber, Sag´s besser. Arbeitsbuch für Fortgeschrittene, 2005r., tom 1-2
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych, o ile nie zaliczy pracy w I terminie (próg zaliczeniowy - 60%). W przypadku braku pozytywnych ocen z testów student może być zakwalifikowany do testu semestralnego, który odbywa się w ostatnim tygodniu zajęć i którego wynik decyduje o zaliczeniu bądź braku zaliczenia ćwiczeń. Student ma prawo do jednej nieusprawiedliwionej nieobecności w semestrze. Ocenie podlegają także aktywność studenta podczas zajęć i jego zaangażowanie. Student, który otrzymał zaliczenie ćwiczeń, przystępuje do egzaminu z PNJN, którego jednym z elementów jest test gramatyczny (semestry 3-4).