Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-PNJNGPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceGramatyka praktyczna na I roku studiów.
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej B1 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńStudenci uczą się tworzyć zdania nierzeczywiste oraz formy mowy zależnej, dokonują transformacji zdań prostych i współrzędnie złożonych, mając na uwadze poprawność szyku wyrazów w zdaniu, poznają różne typy zdań pytających (pytanie roztrzygające, pytanie z pytajnikiem, zdanie pytające w funkcji zdania pobocznego) oraz zasady użycia zdania z dass i konstrukcji bezokolicznikowej, zgodnie z poziomiem B2 według ESOKJ.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć jest doskonalenie znajomości gramatyki języka niemieckiego w zakresie morfologii i składni, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: warunki tworzenia i użycia trybu przypuszczającego (Konjunktiv I, Konjunktiv II), szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym (pytanie rozstrzygające, pytanie z pytajnikiem, zdanie pytające w funkcji zdania pobocznego), szyk obowiązujący w zdaniach współrzędnie złożonych oraz zasady tworzenia zdań ze spójnikiem "dass" i konstrukcją bezokolicznikową, zgodnie z poziomiem B1+ według ESOKJ.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Hall, Scheiner, wyd. Hueber, Übungsgrammatik. Deutsch für Fortgeschrittene, 2005r., tom -, -s.
UwagiStudent ma prawo do dwóch testów poprawkowych (próg zaliczeniowy testów - 60%). Student, który zaliczył wszystkie testy i aktywnie uczestniczył w zajęciach, otrzymuje zaliczenie ćwiczeń.