Wiedza o akwizycji i nauce języków

Knowledge of acquisition and language learning

2020Z

Kod przedmiotu1424S1O-WoAiNJh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeńGlottodydaktyka jako nauka o akwizycji języka – zakres zainteresowań, metody badawcze, powiązania z innymi dziedzinami wiedzy; pojęcie języka, akwizycji i nauczania, dwujęzyczność, różnojęzyczność; kształcenie językowe w polskim systemie edukacji i w polityce europejskiej; podstawowe wiadomości o nabywaniu pierwszego języka przez dziecko; wpływ czynników indywidualnych na akwizycję języka drugiego/obcego: czynniki natury biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli wieku w przyswajaniu języka obcego, zmienne kognitywne, czynniki afektywne w przyswajaniu języka drugiego/obcego. Rola czynników zewnętrznych.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie z charakterystyką procesów akwizycji języka ojczystego i drugiego/obcego w kontekście uwarunkowań biologicznych, poznawczych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy tymi procesami.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) , Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment / Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Cambridge University Press. (CEFR) / Warszawa: Wydawnictwa CODN, 2001/2003
Uwagibrak