Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2020L

Kod przedmiotu1400S1-DJOI
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki , psychologii i dydaktyki ogólnej
Opis ćwiczeńPrzedmiotem ćwiczeń są następujące zagadnienia: Specyfika uczenia się małego dziecka oraz projektowanie zajęć w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Metody i formy pracy nauczyciela z dziećmi na I etapie edukacyjnym, (praca z bajką, wierszem i piosenką, praca z dramą, stymulowanie ekspresji werbalnej i teatralnej). Podręczniki, pakiety edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne przeznaczone dla I etapu edukacji, gry i zabawy językowe, ewaluacja tych materiałów. Praca nad subsystemami języka: wprowadzanie i utrwalanie słownictwa, praca nad wymową. Metody rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, metody kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.
Opis wykładówPodstawa programowa kształcenia ogólnego; cele i treści kształcenia, spiralny układ treści kształcenia. Specyfika uczenia się dziecka. Specyfika roli nauczyciela na I etapie edukacyjnym, jego autorytet, współpraca z rodzicami, pracownikami szkoły. Wyrównywanie szans edukacyjnych. Kształtowanie motywacji. Trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności w uczeniu się - profilaktyka, diagnoza, pomoc. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania języka obcego. Kontrola i ocena efektów pracy.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki nauczania języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym w ramach wykładów oraz wykształcenie umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem na I etapie edukacyjnym. Nadrzędnym celem kształcenia jest wyrobienie u studentów kompetencji nauczycielskich związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela i kompetencji dydaktycznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka obcego.
Literatura podstawowa1) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Literatura uzupełniająca1) ---, ---, t. ---, ---, ---, s. ---
Uwagi