Emisja głosu

2020L

Kod przedmiotu1400S1-EMGLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Cele, metody i efekty pracy nad prawidłową emisją głosu 2. Oddech jako podstawa prawidłowej fonacji 3. Podparcie oddechowe i wydłużenie fazy wydechowej (2 jednostki) 4. Rezonatory i rezonans - budowa, zasady działania. 5. Artykulacja - budowa i rola artykulatorów 6. Artykulacja - ćwiczenia 7. cechy prozodyczne mowy 8. Prozodia - ćwiczenia intonacyjne 9. Prozodia - akcent wyrazowy i zdaniowy, pauza, iloczas, barwa, wysokość 10. Prawidłowa emisja a komunikacja interpersonalna 11. Wystąpienia publiczne 12. Zaburzenia emisji głosu 13. Higiena głosu w warunkach wzmożonego wysiłku fonacyjnego
Opis wykładów-
Cel kształceniaPoznanie w teorii i w praktyce zasad prawidłowego posługiwania się głosem i higieny głosu umożliwiających ochronę narządów mowy przed skutkami długotrwałego wysiłku, nabycie umiejętności technik poprawnego oddychania, poprawnej artykulacji i wymowy oraz interpretacji tekstu.
Literatura podstawowa1) A. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie, Kraków, 2003 2) M. Mikuta, Kultura żywego słowa, Warszawa, 1965 3) red. M.Przybysz –Piwko, Emisja głosu nauczyciela wybrane zagadnienia, Warszawa, 2006 4) Gawęda K., Łazewski J, Uczymy się poprawnej wymowy. Ćwiczenia usprawniające mówienie, Warszawa, 1995 5) Walczak-Deleżyńska M., Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od J. Tennera do B. Toczyskiej, Wrocław, 2004
Literatura uzupełniająca1) Toczyska B., wyd. Gdańsk, Elementarne ćwiczenia z dykcji, 1995r., tom 2) Łastik A., wyd. Warszawa, Poznaj swój głos, 2002r., tom 3) Toczyska B., wyd. Gdańsk, Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, 2007r., tom
Uwagi