Etyka zawodu nauczyciela

2021Z

Kod przedmiotu1400S1-EZNh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sarapata A., Etyka zawodowa, , PWN, 1971 2) Goćkowski S., Pigoń K., Etyka zawodowa ludzi nauki, Wyd. Ossolineum, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi