Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka

Practical learning of German - phonetics

2019Z

Kod przedmiotu1400S1-PNJNMFh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome B1
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na omawianiu i ćwiczeniu na podstawie przykładów podstawowych wiadomości dotyczących teorii fonetyki, do których zaliczane są następujące zagadnienia: pojęcia fonetyka, samogłoski spółgłoski; baza artykulacyjna; funkcje poszczególnych narządów mowy; tworzenie i podział głosek; transkrypcyjna realizacja głosek; miejsca i organy artykulacji z nazwami głosek;sposoby artykulacji; fonetyczne symbole; grupy samogłosek napiętych i nie napiętych, przednich, tylnych i środkowych, zaokrąglonych i niezaokrąglonych, krótkich i długich i ich zapis transkrypcyjny; ogólne zasady wymowy samogłosek napiętych akcentowanych, nie napiętych nieakcentowanych z uwzględnieniem wyjątków; grupy spółgłosek i ich zapis transkrypcyjny. Ćwiczenia wymowy z wykorzystaniem tekstów literackich i nagrań (nagrywanie wypowiedzi, odtwarzanie ich i korygowanie błędów wymowy). Kolejną częścią realizacji przedmiotu są ćwiczenia z rozumienia ze słuchu.
Opis wykładówPrzedmiot ma formę ćwiczeń
Cel kształceniaCelem zajęć jest: - przyswojenie wszystkich omawianych zagadnień z zakresu teorii fonetyki - wykorzystanie owych zasad w ćwiczeniach praktycznych - rozumienie ze słuchu w formie dyktand
Literatura podstawowa1) Doris Middleman, "Sprechen Hören Sprechen. Übungen zur deutschen Aussprache",, t. -, Hueber Verlag München, 2005, s. - 2) J. Orth- Chambah, M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, "em. Abschlusskurs. Deutsech als Fremdsprache für die Mittelstufe. Arbeitsbuch", t. -, Hueber Verlag., 2010, s. - 3) -, Oraz literatura zaproponowana na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Rozemaria Krystyna Tertel,, wyd. Wiedza Powszechna Warszawa, "Wymowa niemiecka", 1989r., tom -, -s. 2) -, wyd. -, Oraz literatura zaproponowana na pierwszych zajęciach., -r., tom -, -s. 3) E.M. Krech, E. Kurka, H. Stelzig, E. Stock, U. Stötzer, R. Teske,, wyd. Leipzig, "Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache", 1982r., tom -, -s. 4) Henryk Domińczak, wyd. WSiP Warszawa, "Wymowa w nauce języka niemieckiego", 1993r., tom -, -s. 5) Max Mangold mit Dudenredaktion, wyd. Dudenverlag Mannheim, "Das Aussprachewörterbuch", 1990r., tom -, -s.
UwagiPrzedmiot kończy się po semestrze letnim zaliczeniem z oceną. Po drugim semestrze przedmiot kończy się egzaminem.