Frazeologia

Phraseology

2020L

Kod przedmiotu1424S1-FRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia obejmują następujące treści: cechy frazeologizmów (stałość, idiomatyczność, wieloczłonowość), klasyfikacja i rodzaje frazeologizmów. Frazeologizmy i ich modyfikacje, idiomy a metafory, kolokacje a luźne związki wyrazowe
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów ze zjawiskiem frazeologii. W trakcie zajęć studenci poznają klasyfikację (różnorodne typy) związków frazeologicznych występujących w języku niemieckim, ich cechy semantyczne i składniowe oraz komunikacyjne i pragmatyczne aspekty ich użycia.
Literatura podstawowa1) Burger, Harald, Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen , Erich Schmidt, 2015
Literatura uzupełniająca1) Fleischer, Wolfgang, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Max Niemeyer, 1997 2) Donalies, Elke, Basiswissen deutsche Phraseologie, Francke, 2009
Uwagi