Gramatyka kontrastywna

Contrastive Grammar

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-GRAMKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty lingwistyczne na studiach I stopnia (semestry 1-4).
Wymagania wstępnePoziom biegłości językowej B2 wg ESOKJ.
Opis ćwiczeńPrzedmiot gramatyki kontrastywnej i jej cele badawcze. Historia i obecny stan badań w zakresie polsko-niemieckiej gramatyki kontrastywnej. Metody badań kontrastywnych. Kontrastywne aspekty na płaszczyźnie słowotwórczej i morfologicznej w języku polskim i niemieckim. Podobieństwa i różnice w obrębie odmiennych i nieodmiennych części mowy w języku niemieckim i polskim. Kontrasty morfologiczne i leksykalne.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem zajęć z gramatyki kontrastywnej jest zapoznanie z podstawową terminologią i metodologią badań kontrastywnych. Dzięki zajęciom studenci zdobywają wiedzę w zakresie różnic i podobieństw, które można stwierdzić w obrębie różnych podsystemów języka niemieckiego i polskiego, takich jak słowotwórstwo, morfologia czy składnia. Uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania w sobie umiejętności dokonywania analizy kontrastywnej określonych zjawisk językowych, ze szczególnym uwzględnieniem struktur podatnych na interferencję. Zajęcia służą rozwijaniu umiejętności analizy kontrastywnej wybranych struktur i płaszczyzn językowych, dokonywanej w oparciu o zróżnicowaną literaturę przedmiotu. Dzięki zastosowanym formom i metodom dydaktycznym student doskonali umiejętność pracy indywidualnej i grupowej, przejmując odpowiedzialność za swój proces kształcenia językowego.
Literatura podstawowa1) Engel, U. et al., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik., -, 2000 2) Morciniec, N. , Gramatyka kontrastywna wprowadzenie do niemiecko‑polskiej gramatyki kontrastywnej. , -, 2016 3) Bartnicka, B., Grammatik des Polnischen., -, 2004
Literatura uzupełniająca1) Skibicki, M., Polnische Grammatik. , -, 2007 2) Lipczuk, R. et al., Niemiecko-polski słownik tautonimów, -, 1995
UwagiWarunkami otrzymania zaliczenia są: oceny pozytywne ze wszystkich prac pisemnych (>60%), obecność i aktywność na zajęciach.