Gramatyka opisowa języka niemieckiego

Descriptive grammar of German

2020Z

Kod przedmiotu1424S1-GROJRN3h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającegramatyka opisowa I rok 2 sem wykład + ćwiczenia
Wymagania wstępneznajomość gramatyki języka polskiego oraz morfoligii (części mowy) w języku niemieckim (zakres z 2 semestru)
Opis ćwiczeńPrzedmiotem ćwiczeń jest morfologia języka niemieckiego. Omawiane są poszczególne części mowy, ich cechy oraz funkcje w zdaniu. Część praktyczna polega na wykonywaniu ćwiczeń odzwierciedlających właściwości części mowy. Ćwiczenia obejmują następujące treści: przysłówek, zaimki, zaimek „es”, przyimek, spójnik, partykuła, słowa modalne.
Opis wykładówPrzedmiotem wykładu jest składnia języka niemieckiego. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: struktura zdania; zdanie i tekst; orzeczenie; podmiot; dopełnienia; okoliczniki; przydawki itp.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat składni języka niemieckiego, nabycie orientacji odnośnie poglądów językoznawczych w tej kwestii na podstawie różnych gramatyk oraz utrwalenie wiedzy teoretycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń gramatycznych oraz analizę zdań.
Literatura podstawowa1) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländeruntrricht.. , Berlin/ München: Langenscheidt,, 2001 2) Helbig, Gerhard/ Buscha, Joachim, Übungsgrammatik Deutsch., Berlin/ München: Langenscheidt., 2000 3) Engel U., Syntax der deutschen Gegenwartssprache., Schmidt., 1994, s. 141-224 4) Czochralski J., Gramatyka funkcjonalna języka niemieckiego., Wiedza Powszechna., 1994 5) Czochralski J., Gramatyka niemiecka dla Polaków., Wiedza Powszechna., 1990, s. 30-79 6) Hall K., Scheiner B., Übungsgrammatik für Fortgeschrittene., Verlag für Deutsch., 1997 7) Pittner K., Berman J., Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. , Narr, 2008 8) Hentschel E., Weydt, H., Handbuch der deutschen Grammatik. , de Gruyter., 2003, s. 332-478
Literatura uzupełniająca
Uwagi-