Historia języka niemieckiego

History of the German language

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-HJNh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego oraz podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówOmówienie etapów rozwoju języka niemieckiego: das Althochdeutsche (okres starowysokoniemiecki)(ok.750 do 1050), das Mittelhochdeutsche (okres średniowysokoniemiecki)(ok. 1050 do 1350), das Frühneuhochdeutsche (okres wczesnowysokoniemiecki) (ok. 1350 do 1650), das Neuhochdeutsche (okres nowowysokoniemiecki)(ok. 1650-1800), język współczesny: a) (1800-1950) – rozwój germanistyki w XIX i I. poł XX w., wpływ industrializacji na język niemiecki. Tło historyczno-społeczne i jego wpływ na rozwój słownictwa języka niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem I i II wojny światowej. Ukształtowanie się normy ortograficznej i fonetycznej języka niemieckiego. b) (1950 - po okres współczesny) - reforma ortografii języka niemieckiego. Rozwój języka i komunikacji w dobie komputeryzacji. Wpływ języka angielskiego na język niemiecki. Wpływ języka niemieckiego na inne języki. Rola i pozycja języka niemieckiego we współczesnym świecie.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodologią językoznawstwa historycznego, etapami rozwoju języka niemieckiego, tj. kulturowymi, politycznymi, społecznymi i religijnymi aspektami tego rozwoju, wpływem języka niemieckiego na inne języki europejskie oraz innych języków (w tym także języka polskiego) na język niemiecki.
Literatura podstawowa1) Ernst, Peter, Deutsche Sprachgeschichte. Eine Einführung in die diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen., UTB basics: Wien., 2005 2) Nübling, Damaris in Zusammenarbeit mit: Dammel, Antje/ Duke, Janet/ Szczepaniak,Renata, Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. 3., überarbeitete Auflage., Narr Verlag: Tübingen,, 2006 3) Polenz, Peter, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Bd. 2., De Gruyter., 1994 4) Szulc, Aleksander , Historia języka niemieckiego. , Wydawnictwo NaukowePWN., 1991
Literatura uzupełniająca1) Wolff, G. , wyd. Tübingen und Basel., Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart., 2004r., tom 2) Ammon, U., wyd. de Gruyter: Berlin/New York., Die deutsche Sprache in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Problem der nationalen Varietäten., 1995r., tom 3) Glück, H. (Hrsg.), wyd. Verlag J. B. Metzler: Stuttgart/ Weimar., Metzler Lexikon Sprache., 2005r., tom 4) Schmidt, Wilhelm, wyd. Stuttgart, Geschichte der deutschen Sprache., 1993r., tom 5) Bergmann, Pauly, Moulin, wyd. Göttingen., Alt- und Mittelhochdeutsch. Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen Sprachgeschichte., 2004r., tom
Uwagi