Kultura krajów niemieckojęzycznych

Culture of German-speaking countries

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-KKN1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria krajów niemieckiego obszaru językowego
Wymagania wstępneZnajomość języka niemieckiego na poziomie B2+
Opis ćwiczeńPrzedmiot ma formę wykładu i jest prowadzony w języku niemieckim.
Opis wykładówNa zajęciach omawiane będą różnorodne zagadnienia związane z szeroko pojmowaną kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. Problematyka zajęć dotyczy podstawowej wiedzy z zakresu uwarunkowań kulturowych, historii, architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki, teatru i filmu w krajach niemieckiego obszaru językowego na przestrzeni dziejów.
Cel kształceniaCelem zajęć jest dostarczenie studentowi najistotniejszych wiadomości z zakresu uwarunkowań społeczno-historycznych w krajach niemieckojęzycznych wpływających na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych oraz ich oddziaływanie na aktywność człowieka w danej epoce w tychże krajach.
Literatura podstawowa1) -, Informacje o literaturze podstawowej zostaną przekazane na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. - 2) -, Inne materiały przekazywane przez prowadzącego., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H, Dzieje kultury niemieckiej, 2006r., tom 2) Gössmann W., wyd. Ismaning, Deutsche Kulturgeschichte im Grundriss, 1996r., tom -, -s. 3) Glaser H., wyd. -, Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 2002r., tom -, -s. 4) -, wyd. -, Inne materiały i pozycje książkowe wskazane przez przez prowadzącego, -r., tom -, -s. 5) Schildt A, Siegfried Detlef, wyd. -, Deutsche Kulturgeschichte, 2009r., tom -, -s. 6) Parry Ch,, wyd. Ismaning, Menschen, Werke, Epochen. Eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte, 1993r., tom -, -s.
UwagiPrzedmiot kończy się egzaminem po 6. sem.