Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2021Z

Kod przedmiotu1424S1-PNJNPZS5h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającekonwersacja z leksyką, gramatyka praktyczna
Wymagania wstępneumiejętności językowe na poziomie B2+ opisanym w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego
Opis ćwiczeńStudenci wykonuję ćwiczenia z zakresu pisania rozprawki, streszczenia oraz opracowania (interpretacji), a także stylistycznego przetwarzania tekstu.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaStudenci doskonalą umiejętność pisania tekstów w języku niemieckim, świadome rozwijanie własnego stylu, świadome stosowanie reguł pisowni.
Literatura podstawowa1) -, materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi