Praktyczna nauka języka niemieckiego– Słuchanie

Practical German - Listening

2020Z

Kod przedmiotu1424S1-PNJNS3h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceRozumienie tekstu słuchanego na poziomie B1+
Wymagania wstępneJęzyk niemiecki na poziome B1+
Opis ćwiczeńRealizacja przedmiotu opiera się w pierwszej fazie na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi lub kompletnych tekstów oraz ich omawianiu. Treści ćwiczeń dotyczą również wybranych jednostek tematycznych z podręczników udoskonalających sprawność słuchania na poziomie B2. Ćwiczenia rozumienie tekstu słuchanego odbywają się z wykorzystaniem nagrań. Studenci po dwukrotnym odsłuchaniu tekstu wykonują ćwiczenia pisemne w postaci prawda / fałsz, krótkich wypowiedzi pisemnych oraz odpowiedzi ustnych.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaOpanowanie różnych strategii pracy dotyczących rozumienie tekstu słuchanego - rozumienie tekstów słuchanych o różnej tematyce.
Literatura podstawowa1) Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Em neu. Hauptkurs. DaF Niveaustufe B2, t. -, Hueber Verlag, 2011, s. - 2) Anne Buscha, Susanne Raven und Szilvia Szita, Erdkundungen. DaF. Integriertes Kurs-und Arbeitsbuch B2, t. -, Schubert Verlag, 2015, s. -
Literatura uzupełniająca1) Kühn, Peter, wyd. Leipzig, "Texte hören lernen", 2001r., tom -, -s. 2) Autorenkollektiv,, wyd. Goethe Institut, "Modalteste zum Hörverstehen. Niveau B2", 2007r., tom -, -s. 3) -, wyd. -, Oraz inne testy certyfikatowe na pozomie B2, -r., tom -, -s.
UwagiBrak