Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2021L

Kod przedmiotu1424S1-PPMfgh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającepedagogika, psychiologia, emisja głosu, dydaktyka nauczania języka niemieckiego, ped
Wymagania wstępnezaliczone ww przedmioty
Opis ćwiczeńtreści realizowane w czasie praktyki na zajęciach z języka niemieckiego w danej szkole (zależne od rodzaju szkoły oraz poziomu klasy).
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształcenia: Celem praktyk w kształceniu nauczycielskim jest zapoznanie się ze specyfiką instytucji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia, zapoznanie się z dokumentacją przygotowywaną i wypełnianą przez nauczyciela (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, rozkład materiału nauczania, plan wynikowy). Praktyki mają na celu wdrożenie studenta do nauczania języka niemieckiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poprzez współdziałanie ze szkolnym opiekunem praktyk i pomoc w przeprowadzaniu zajęć, poprzez hospitacje lekcji języka niemieckiego, a następnie poprzez przygotowanie oraz samodzielne przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego (w tym kształcenie umiejętności przygotowywania scenariusza zajęć, materiałów dydaktycznych służących realizacji celów każdej z lekcji).
Literatura podstawowa1) -, 1) -, -, t. -, -, -, s. - , t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak